לוגו אלכס שפירא ושות׳

דיווח מקוּון לגבי בקשה לתיקון שומה ולגבי השגה במיסוי מקרקעין

במבזק מס' 1870 מיום 17.8.2020 דיווחנו, בין היתר, על פרסומו הודעתו (קישור להודעה) של מר ערן יעקב, מנהל רשות המסים, לגבי תחילת פעולתה של מערכת המחשוב של הרשות המאפשרת קבלת דיווחים של מסמכי מקרקעין כאמור בפסקה (2) או (3) להגדרת המונח "מסמך מקרקעין" שבתקנה 1 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), תשע"ח-2017 ("התקנות").

כפי שהסברנו שם, עניינן של פסקה (2) ו-(3) דלעיל בבקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין ובהודעת השגה לפי סעיף 87 לחוק, כך שהָחל ממועד חלוֹף 30 יום ממועד הפרסום כאמור, בקשה לתיקון שומה והשגה כאמור תוגשנה באופן מקוּון בלבד, כאמור בתקנה 2 לתקנות.*

* נזכיר, כי על-פי תקנה 2(ד) לתקנות, עורך-דין אשר גילו ביום 15.10.2017 היה 66 או יותר רשאי להגיש "מסמך מקרקעין" באופן שאינו מקוּון.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי באתר של רשות המסים פורסם מידע מפורט בדבר אופן הגשת הבקשה לתיקון שומה / השגה.
למַעבר לדף המידע האמור, לחצו כאן.