לוגו אלכס שפירא ושות׳

ניוד כספי קופת גמל להשקעה

פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), התש"ף-2020 ("התקנות"(קישור לתקנות).

במסגרת התקנות נקבע, כי חוסכים בקופת גמל להשקעה יוכל לניֵיד את קופתם לקופת גמל חדשה.
כמו-כן, ככל שהחוסך הגיע לגיל 60, הוא יוכל להעביר את הכספים מקופת גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה, לשם קבלת קצבה בלבד.