לוגו אלכס שפירא ושות׳

דיווח מקוּון לגבי בקשה לתיקון שומה ולגבי השגה; 5 שנים = עסקת אקראי

דיווח מקוּון לגבי בקשה לתיקון שומה ולגבי השגה

ביום 12.8.2020 פורסמה ברשומות הודעתו (קישור להודעה) של מר ערן יעקב, מנהל רשות המסים, לגבי תחילת פעולתה של מערכת המחשוב של הרשות המאפשרת קבלת דיווחים של מסמכי מקרקעין כאמור בפסקה (2) או (3) להגדרת המונח "מסמך מקרקעין" שבתקנה 1 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), תשע"ח-2017 ("התקנות").

עניינן של פסקה (2) ו-(3) דלעיל בבקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין ובהודעת השגה לפי סעיף 87 לחוק, כך שהָחל ממועד חלוֹף 30 יום ממועד הפרסום כאמור, בקשה לתיקון שומה והשגה כאמור תוגשנה באופן מקוּון בלבד, כאמור בתקנה 2 לתקנות.*

* נזכיר, כי על-פי תקנה 2(ד) לתקנות, עורך-דין אשר גילו ביום 15.10.2017 היה 66 או יותר רשאי להגיש "מסמך מקרקעין" באופן שאינו מקוּון.

5 שנים = עסקת אקראי

ביום 13.8.2020 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין בניזרי.

הסוגיה העיקרית שנדוֹנה בפסק-הדין* הייתה שאלת סיוּוגו של הרווח (בסך של כ-5.3 מיליון ש"ח) שנצמח למערער – שעיסוקו בתחום האחזקה של בתים פרטיים ודירות יוקרה, בעיקר לתושבי-חוץ, שבמרבית ימות השנה אינם מאוכלסים על ידי בעליהם – ממכירת וילה בהרצליה פיתוח כמעט 5 שנים לאחַר רכישתה, כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי.

* בגדרו של פסק-הדין נדוֹן גם, ובין היתר, הפרש ההון הבלתי-מוסבר שהתגלה בין הצהרות ההון שהגיש המערער.

בית-המשפט, מפי השופט א' דורות, דחה את הערעור ברובו ובכלל זאת קיבל את עמדת המשיב לפיה מדובר בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי (קישור לפסק-הדין).

ראו את ניתוחו של השופט דורות באשר לסיווג העִסקה בפס' 66 ואילך לפסק-הדין ובכלל זאת את קביעתו (בפס' 77) לפיה תקופת החזקה בת כמעט 5 שנים "אינה ארוכה במונחי נכסי מקרקעין, אך גם אינה קצרה"