לוגו אלכס שפירא ושות׳

טיוטת תקנות פחת מואץ; תקן חשבונאות מס' 40

תקנות פחת מואץ

פורסמה טיוטת תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("הטיוטה"(קישור לטיוטה).

בגדרהּ של הטיוטה מוצע לקבוע, כי נישום שעיקר פעילותו בשנת-המס היא פעילות מזכה* וש-50% לפחות מהכנסתו – שאינה הכנסה ממכירת נכס** או ממכירת זכות במקרקעין או ממכירת זכות באיגוד מקרקעין – היא הכנסה מפעילות מזכה,* ושרכש ציוד**** המשַמש במישרין בפעילותו המזכה, והוא זכאי בְּשלו לניכוי בעד פחת, יהיה רשאי לבקש בעד אותו ציוד פחת, במקום הפּחת שהוא זכאי לו לפי כל דין, בשיעור כפול משיעור הפּחת לוֹ היה זכאי לפי כל דין ("פחת מואץ") ובלבד שסך כל הפּחת שיינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי. 

* פעילות מזכה מוגדרת ככל פעילות מן המפורטות בפסקה (1) או (2) להלן, למעט פעילות נלווית לה: (1) פעילות ייצור בישראל בכל אחד מתחומי התעשייה, לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, חקלאות ובניה,*** ולמעט אריזה, מסחר, תחבורה, החסנה ומתן שירותים בתחום התקשורת, בתחום הסניטרי ובתחום האישי; (2) הפעלת בית מלון בישראל.
** המונח "נכס" מוגדר בטיוטה כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.
*** "בניה" מוגדרת בטיוטה כהקמת מבנים, לרבות עבודות חפירה, הריסה, ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת כבישים ודרכים ועבודות עפר למעט עבודות שיפוץ ותיקון בבניינים.
**** "ציוד" מוגדר כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (פחת), 1941, לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאינו משאית, ובלבד שהתקיימו בו שני אלה: (1) יום רכישתו בתקופה 1.9.2020–30.11.2021 ("התקופה הקובעת") ; (2) הוא הֵחל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שישה חודשים מיום רכישתו או עד ליום 30.11.2021, לפי המאוחר מביניהם.

זאת, בתנאי שהציוד שימש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילות המזכה בכל התקופה שתחילתה במועד שבו הֵחל השימוש בציוד וסיומה בתום שנת-המס שבְּשלה נתבע פחת מואץ, לפחות, והנישום הציג אישור מאת מיַיצג (כמשמעותו בסעיף 236 לפקודה), על התקיימות התנאים המזכים בפחת מואץ כאמור בטיוטה.

עוד נקבע בטיוטה, כי אם הנישום בחר בפחת מואץ, אזי בחירתו תחול על כל הציוד שנרכש בתקופה הקובעת (כהגדרתה לעיל) שבעדו רשאי הוא לתבוע כאמור; וכי אם נמכר ציוד לקרוב* לאחַר שנתבע בעדו פחת מואץ, בתוך תקופה שתחילתה ביום רכישת הציוד בידי המוֹכר וסופה בחלוֹף ארבע שנים מהיום בו הופחת הציוד במלואו בידי המוֹכר יראו** את המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש הקרוב כאפס.

* המונח "קרוב" מוגדר בטיוטה כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.
** בטיוטה צוין בטעות "יקראו" במקום "יראו".

בנוסף, נקבעו בטיוטה כי הוראותיה לא תחולנה על רכישה מקרוב (כהגדרתו לעיל), רכישה בלא תמורה, רכישה לפי סעיף 85 לפקודת מס הכנסה, רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה2 לפקודה ועל נישום שקיבל רישיון, חזקה, זיכיון או זיכיון-משנה מהמדינה, ביחס לציוד המשַמש לצורך הפעילות שעבורה קיבל את הרישיון, חזקה, זיכיון או זיכיון-משנה כאמור.

תחילתן של התקנות המוצעות ביום כניסתו לתוקף של תיקון לחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992, לעניין הגדלת שיעור הגרעון הכולל מן התמ"ג בשנת התקציב 2021 בשיעור נוסף של 0.06% ובשנת התקציב 2022 בשיעור נוסף של 0.08%, וזאת לשם התמודדות עם משבר הקורונה.


תקן חשבונאות מס' 40

המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית פרסם את תקן חשבונאות מס' 40 – כללי חשבונאות ודיווח כספי על-ידי מלכ"רים ("התקן"(קישור לתקן).

התקן מאגד את כללי החשבונאות והדיווח הכספי למלכ"רים ומחליף את גילוי דעת מספר 69 והתיקונים לו וכן את תקן חשבונאות מס' 9.

התקן כולל שינויים רבים לעומת התקן הקיים (אשר מפורטים במבוא לתקן), כגון: בכללי ההכרה בהכנסות של מלכ"רים (הכנסות מתרומות כולל נכסים ושירותים שהתקבלו ללא תמורה), בכללי ההכרה והמדידה של יצירות אמנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים, סיווג תזרימי מזומנים במסגרת הדו"ח על תזרימי המזומנים ועוד.

התקן יחול על דו"חות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1.1.2021 או לאחריו.