לוגו אלכס שפירא ושות׳

הארכת תקופות בְּשל נגיף הקורונה לרבות לעניין מס שבח/רכישה במכירת דירת מגורים נוספת

כללי

פורסם ברשומות חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 ("הוראת-השעה"(קישור להוראת-השעה).

כמוסבר להלן, הוראת-השעה כוללת מספר הוראות עיקריות ובכללן ההוראות שלהלן:

הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס

במסגרת סעיף 2 להוראת-השעה נקבע, כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החוק המנויות באותו סעיף,* לא תבוא במניין התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 ("התקופה הקובעת") ובלבד שהתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים:** (1) מועדי תחילתן של התקופות חלים לפני תום התקופה הקובעת; (2) מועדי סיומן של התקופות חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה.

* יצוין, כי הוראות החוק המנויות בסעיף 2 להוראת-השעה אינן זהוֹת להוראות החוק המנויות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020 ("תקנות שעת חירום (דחיית תקופות)"(קישור לתקנות שעת חירום (דחיית תקופות)) אשר הותקנו מכוח הוראות סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה, פורסמו ברשומות ביום 27.3.2020 ותוקפן הוא לשלושה חודשים מיום הפרסום כאמור. נזכיר, כי התייחסנו לתקנות שעת חירום (דחיית תקופות) במסגרת מבזק מס' 1845 מיום 29.3.2020.
** יושם אל לב, כי על-פי תקנות שעת חירום (דחיית תקופות), התקופה הקובעת לא הוּבאה במניין התקופות המנויות בתקנות האמורות בתנאי שמועדי סיומן של תקופות אלו חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה. כלומר, לא נדרשו שני התנאים המצטברים שנקבעו בהוראת-השעה.

דחיית מועד מכירת דירה ישנה לעניין החבות במס שבח/רכישה

סעיף 3 להוראת-השעה קובע, כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות סעיפים 9(ג1ג)(2)(ב), 9(ג1ג)(2)(ב1)(2)(ב), 9(ג1ג)(4)(ב), 49ג(1) ו-49ה לחוק מיסוי מקרקעין, התקופה 1.3.2020–1.10.2020 לא תבוא במניין אם מועדי סיומן חלים באותה תקופה.

דהיינו, מי שרכש דירת מגורים נוספת והיה אמור למכור את דירתו הישנה* (שהייתה דירתו היחידה עד לרכישת הדירה הנוספת) בתוך 18 החודשים מיום רכישת הדירה החדשה כדי לשלם מס רכישה בשיעור החָל על "דירה יחידה" והמועד האחרון למכירת הדירה הישנה הסתיים בתקופה 1.3.2020–1.10.2020, אזי התקופה האמורה לא תילקח בחשבון במניין ה-18 חודשים.

* לרבות דירה שנרכשה במסגרת קבוצת רכישה כאמור בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב1)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין ולרבות לעניין הסיווג כ"תושב ישראל" של מי שבתוך שנתיים מיום רכישת הדירה היה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק (כמשמעותם בסעיף 14(א) לפקודת מס הכנסה) כאמור בסעיף  9(ג1ג)(4)(ב) לחוק.

בנוסף, התקופה 1.3.2020–1.10.2020 לא תילקח בחשבון לגבי מי שהיה עליו למכוֹר את דירתו הישנה בתוך 18 חודשים ממועד רכישת הדירה הנוספת על-מנת לקבל פטוֹר ממס שבח בגין מכירת הדירה הישנה, כאמור בסעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין; כמו גם לגבי התקופות המנויות בסעיף 49ה לחוק.