לוגו אלכס שפירא ושות׳

שיעור המס המוטל על דיבידנד שמקורו במניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב

הכנסה של תושב חוץ (הן יחיד והן חברה) מדיבידנד שמקורו במניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב חייבת במס בשיעור 25% (דיבידנד ממפעל מאושר יחויב במס בשיעור שונה), אלא אם תושב-החוץ היה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו לו, בעל מניות מהותי בחברה ששילמה את הדיבידנד – שאז שיעור המס יהיה 30%.

האמור לעיל כפוף לחריג הבא: אם המניות נרכשו במטבע-חוץ או במטבע ישראלי שנתקבל מהמרת מטבע-חוץ כדין ותושב-החוץ אינו מקבל במדינת מושבו הקלה ממסי-כפל על הדיבידנד, יהיה תושב-החוץ פטוּר ממס בגינו.