לוגו אלכס שפירא ושות׳

אי-חבות במע"מ בגין מענק השתתפות בהוצאות קבועות

כזכור, סעיף 12(א) לחוק מע"מ קובע, כי "תרומה, תמיכה או סיוע אחר (להלן – תקבולים) שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו...", כך שסעיף זה חל, בהיעדר הוראה לסתור, גם על מענק הסיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בְּשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה מכוח החלטת ממשלה מס' 5015 ("מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות").

עם זאת, וכפי שכבר דיווחנו במסגרת מבזק מס' 1859 מיום 21.6.2020, שר האוצר ומנהל רשות המסים קידמו תיקון לתקנה 3(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 ("תקנות מע"מ"), כך שתקנה זו – הקובעת מספר סוגים של תקבולים שאינם נחשבים לחֵלק ממחיר עסקאותיו של העוסק, דהיינו אינם גוררים חבות במע"מ לפי סעיף 12 לחוק – תכלול גם את מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות.
עוד דיווחנו בהקשר זה, כי ביום 17.6.2020 פורסמה ברשומות החלטת מנהל רשות המסים (קישור להחלטה), לפיה המועד להוצאת חשבונית הקבוע בתקנה 3(ב) לתקנות מע"מלעניין תקבול שהוא מענק ההשתתפות בהוצאות קבועותשהתקבל בידי העוסק מיום 12.5.2020 ועד ליום 23.6.2020יהיה עד ליום 30.6.2020.
בנוסף, דיווחנו, כי עוסקים שכבר הוציאו חשבונית בגין קבלת המענק יהיו רשאים לפעול בהתאם לסעיף 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 ולהוציא הודעת זיכוי ולדַווח בדו"ח התקופתי בהתאם.
זאת, בהתאם להודעה שפורסמה באתר של רשות המסים (קישור להודעה).

בהמשך לכך, דיווחנו במסגרת המבזק מיום 22.6.2020, כי ועדת-הכספים אישרה פה-אחד את בקשת שר האוצר לתקן את תקנה 3(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, כך שתקנה זו – הקובעת מספר סוגים של תקבולים שאינם נחשבים לחֵלק ממחיר עסקאותיו של העוסק, דהיינו אינם גוררים חבות במע"מ לפי סעיף 12 לחוק – תכלול גם את מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות.

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי התיקון האמור פורסם ברשומות (תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה מס' 2), התש"ף-2020, ק"ת 1760) ולפיו תקנה 3 האמורה תכלול את מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות, וזאת בתקופה שמיום 12.5.2020 ועד ליום 31.12.2021.

להורדת התיקון, לחצו כאן.