לוגו אלכס שפירא ושות׳

סמכות להוצאת שומות מס שכר

ההחלטה הראשונה

פורסמה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין עמותת בני רמת גן.

המערערת היא עמותה שמפעילה קבוצת כדורסל בליגה מקצוענית ומסוּוגת כמלכ"ר לעניין חוק מע"מ, דהיינו היא חייבת בתשלום מס שכר.
בין המערערת לבין המשיב, פקיד-שומה גוש דן, ניטשת מחלוקת באשר להיקף מס השכר שחייבת בו המערערת לשנים 2011 עד 2014.
בחודש דצמבר 2015 הוּצאה למערערת שומה (שלב א') שנערכה על-ידי מר עופר גנון, מפקח במשרדי המשיב.
המערערת חָלקה על השומה והגישה השגה.
ההשגה נדחתה והוּצאה שומה בצו (שלב ב') בחודש ינואר 2017, הפעם על-ידי מר חזי שמש, שהוא מפקח ראשי במשרדי המשיב.

המערערת הגישה ערעור לבית-המשפט כנגד הצו הנ"ל, כאשר בנוסף לטענותיה לגוף העניין (היקף החבות במס שכר) העלתה המערערת טענה מקדמית לפיה ה"ה גנון ושמש כלל לא היו מוסמכים להוציא שומות מס שכר כאמור, והסמכתם  מגעת אך לעריכת שומות מס הכנסה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.
לפיכך, על-פי עמדת המערערת, דין הערעור להתקבל על הסף.

המשיב, לעומת זאת, טוען, כי הסמכתם המפורשת של ה"ה גנון ושמש כוללת גם סמכות לערוֹך שומות מס שכר וכי בנסיבות העניין, קיימת בידי השניים הסמכה מכללא לערוֹך שומות מס שכר.
עוד טוען המשיב, כי אף אם קיים פגם בהסמכת השניים, יישום דוקטרינת "הבּטלות היחסית" במקרה דנן מחיֵיב מתן תוקף לשומות (בכפוף כמובן לערעור לגופו של עניין).
בנוסף, טוען המשיב, כי הבקשה לקבלת הערעור על הסף נגועה בשיהוי וחוסר תום-לב וחל לגבּיה השתק.

נזכיר, כי טענת סף דומה הועלתה בעניין אליצור קרית אתא (ע"מ (חי') 22062-02-16) לגביו נדרשנו במבזק מיום 12.3.2017.
באותו מקרה, הִסכימה השופטת וינשטיין המערער כי פקידי המס שהוציאו שומות בשלב א' ובשלב ב' לא הוסמכו כיאות לערוך שומות מס שכר (להבדיל משומות מס הכנסה), אך בסופו של דבר דחתה את הבקשה לקבלת הערעור על הסף. זאת, בין היתר, בְּשל השיהוי שנמצא בהעלאת טענת העדר הסמכות ובְשל אימוץ גישת הבטלות היחסית.
המערערת דנן מאמצת אפוא, את חלקהּ הראשון של ההחלטה בעניין אליצור קריית אתא, ומסתייגת מחלקהּ השני.

בית-המשפט, מפי השופט ה' קירש, דחה את הבקשה לקבל את הערעור על הסף, בקובעו כי ה"ה גנון ושמש אכן היו מוסמכים לערוֹך שומות מס שכר וכי אין צורך בשימוש במושג ההסמכה מכללא או במושג הבּטלות היחסית על מנת להגיע לתוצאה זו (קישור להחלטה).

תשומת לבכם, בין היתר, להתייחסותו של השופט קירש להחלטה בעניין אליצור קריית אתא, בפס' 27 ואילך להחלטתו.

ההחלטה השנייה

בסמוך לאחַר מתן החלטתו בעניין עמותת בני רמת גן, ניתנה החלטתו  של השופט קירש באותה סוגיה* בעניין הכח מכבי עמידר עירוני רמת גן בע"מ (חל"צ).

* גם במקרה זה, השומה בשלב א' הוּצאה על-ידי מר עופר גנון. השומה בשלב ב', לעומת זאת, הוּצאה על-ידי מר יואל תורג'מן, מפקח ראשי במשרדי המשיב, כאשר נוסח הסמכתו דומה מאוד לנוסח שנבחן בהחלטה בעניין עמותת בני רמת גן.

השופט קירש דחה את הבקשה (קישור להחלטה).