לוגו אלכס שפירא ושות׳

תקנות שעת חירום – דחיית תקופות בעניין הליכי מס

ביום 22.3.2020 פורסמה בילקוט הפרסום הודעתו של שר המשפטים, מר אמיר אוחנה (קישור להודעה) לפיה בְּשל מצב חירום מיוחד,  ובתוקף סמכותו לפי תקנה 2(א) לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 ("תקנות סדרי הדין במצב חירום מיוחד"), חלות תקנות 3 עד 5 לתקנות האמורות על בתי-משפט השלום, על בתי-המשפט המחוזיים ועל בית-המשפט העליון. זאת, הָחל ביום 23.3.2020 ועד ליום 16.4.2020 ("תקופת מצב החירום").

תקנה 4 לתקנות סדרי הדין במצב חירום מיוחד קובעת, כי תקופת תקפהּ של הודעת שר המשפטים לא תבוא במניין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או שקבע בית-המשפט, רשם, רשם הוצאה לפועל או מנהל לשכה.

מכאן, שתקופת מצב החירום לא תבוא במספר הימים לביצוע פעולה משפטית, כגון: הגשת הודעת ערעור על שומת מס הכנסה בצו (דהיינו, 30 הימים להגשת הודעה זו יימנו מבלי להתחשב בימי תקופת מצב החירום), הודעה המפרשת את נימוקי השומה, הודעה המפרשת את נימוקי הערעור ועוד. 

מהו הדין לגבי פעולות משפטיות שבית-המשפט קבע מועד מדויק לביצוען, כגון: הגשת הודעת ערעור שניתנה לגבּיה ארכה? לכאורה, גם מועד ביצוען של פעולות אלו נדחה אוטומטית בתקופת מצב החירום.
"לכאורה" אמרנו, שכּן ביום 16.3.2020 ניתנה החלטתו של רשם בית-המשפט העליון ר' גולדשטיין בעניין British Airways PLC (קישור להחלטה) לפיה "מקום בו קבע בית המשפט בהחלטה שיפוטית כי יש להגיש כתב בי-דין מסוים במועד מדויק, כי אז יש לקיים את החלטת בית המשפט אלא אם ניתנה הארכת מועד (אף בדיעבד)".
מוצע אפוא, לשם הזהירות, להגיש, במידת הצורך, בקשה מפורשת לבית-המשפט לדחות את המועד.

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי שלשום (27.3.2020), דהיינו 5 ימים לאחַר פרסום הודעתו של שר המשפטים, פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020 ("התקנות") (קישור לתקנות).

בגדרן של התקנות, שהותקנו על-ידי ראש הממשלה מכוח הוראות סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה, נקבע, כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החוק שלהלן, לא תבוא במניין התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 ("התקופה הקובעת"), וזאת אם מועדי סיומן של תקופות אלו חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה.*

* אך ראו להלן ההוראות המיוחדות שלגבי סעיף 190(ב) לפקודת המכס ולגבי תקנה 5(ב)(3) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973.

ואלו הוראות החוק שחלות לגביהן התקנות:

פקודת מס הכנסה

סעיף 85א(ד)(4) – החלטת מנהל רשות המסים בבקשה לאישור מוקדם, כי עסקה בינלאומית בין צדדים קשורים נעשתה בהתאם למחיר השוק (ההחלטה צריכה להינתן בתוך 120/180 יום ממועד קבלת הבקשה).

פסקה (3) להגדרת המונח "הקצאת מניות באמצעות נאמן" שבסעיף 102 – אישור פקיד-השומה לתכנית הקצאת מניות באמצעות נאמן ולאישור הנאמן (האישור צריך להינתן בתוך 90 יום מיום קבלת ההודעה).

סעיף 103ט(ה) – החלטת המנהל בבקשה לאשר, כי תכנית המיזוג עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 103ג לפקודה (ההחלטה צריכה להינתן בתוך 90/180 יום ממועד קבלת הבקשה).

סעיף 103י(ב)(1) – הודעה על שלילת הטבות במיזוג (ההודעה צריכה להינתן בתוך 4 שנים מתום שנת-המס שבה נמסר לפקיד-השומה הדו"ח השנתי שעניינו בשנת-המס שלגבּיה טוען פקיד-השומה לאי-קיום תנאי המיזוג).

סעיף 119א(ב) – גביית חוב מס ממי שקיבל נכסים מיחיד ללא תמורה או בתמורה חלקית (ניתן לגְבות את החוב כל עוד לא עברו שלוש שנים מתום שנת-המס שבה היה חוב המס לסופי או שבה הועברו הנכסים – לפי המאוחר).

סעיף 119א(ו) רישה – הגשת השגה על החלטה לגְבות חוב לפי סעיף 119א לפקודה (ההשגה צריכה להיות מוגשת בתוך 21 יום מהיום שנמסרה ההודעה על ההחלטה).

סעיף 130(א)(2) – הגשת ערר לוועדה לקבילוּת פנקסים על החלטת מנהל רשות המסים לדחות את בקשת הנישום לאשר לו שינוי מהוראות ניהול הספרים החלות עליו (הערר צריך להיות מוגש תוך שלושה חודשים).

סעיף 130(ד)(1) – הגשת ערר לוועדה לקבילוּת פנקסים על החלטת מנהל רשות המסים לסרב לקבל חשבונות שלא על-סמך פנקסי חשבונות שנוהלו לפי ההוראות, אם הסטיות מההוראות או הליקויים שנמצאו בפנקסי החשבונות היו מהותיים לענין קביעת ההכנסה אצל נישום, ואצל מוסד – אם היו מהותיים (הערר צריך להיות מוגש תוך 30 יום).

סעיף 130(יא)(2) – בקשה לחזור ולעיין בהחלטה שניתנה מכוח סעיף 130(יא)(1) לפקודה וערעור על ההחלטה בבקשה (בקשה תוך 30 יום; ערעור תוך 60 יום).

סעיף 145(א)(2) – אישור שומה עצמית והוצאת שומה לפי מיטב השפיטה.

סעיף 145ב(א)(1) – בקשה לחזור ולעיין בהחלטה לפסול ספרים בְּשל אי-רישום תקבול או אי-ניהול קופה רושמת (בתוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה).

סעיף 147(א) – סמכות המנהל לעיין ולתקן.

סעיף 150(א) – הגשת השגה (בתוך 30 יום מיום המצאת הודעת השומה).

סעיף 152(ג) – התיישנות ההשגה.

סעיף 167(א) – הוצאת שומת ניכויים.

סעיף 168 רישא – השגה על שומת ניכויים (בתוך שבועיים).

חוק מע"מ

סעיף 64(ב) – אי-היענות של מנהל מע"מ לבקשה לפעול בהתאם להוראות הסעיפים המנויים בסעיף 64(א) תיחשב כאילו המנהל דחה את הבקשה (בתוך 90 יום).

סעיף 77(ב) – הוצאת שומה לפי מיטב השפיטה (בתוך 5 / 10 שנים לאחַר הגשת הדו"ח).

סעיף 79(א) ו-(ב) – תיקון שומה וקביעת מס (בתוך 5 שנים מיום שנעשו ולא יותר מ-7 שנים מהגשת הדו"ח).

סעיף 82(א) – הגשת השגה על שומה (בתוך 30 יום לאחַר שהומצאה לו הודעת שומה, או תוך מועד מאוחר יותר מזה שהתיר המנהל מטעמים מיוחדים).

סעיף 82(ד) – התיישנות ההשגה.

סעיף 95(ב) – ערעור לבית-המשפט המחוזי או ערר לוועדה לקבילוּת פנקסים על החלטת המנהל להטיל קנס לפי סעיף 95(א) לחוק על אי-ניהול ספרים (בתוך 30 יום מיום שהודע לו על ההחלטה).

סעיף 106(ב)(2) – גביית חוב מס ממי שקיבל נכסים מיחיד ללא תמורה או בתמורה חלקית (ניתן לגְבות את החוב כל עוד לא עברו שלוש שנים מתום השנה שבה הועברו הנכסים או מתום השנה שבה היה החוב לסופי – לפי המאוחר).

סעיף 113 – איסור הוצאת חשבונית מס.

חוק מיסוי מקרקעין

סעיף 15(ה)(1), לעניין התקופה הקבועה בו להגשת בקשה להקטין את שיעורי המקדמה הקבועים בסעיף-קטן (ב) וסעיפים 115(ה)(2) ו-(ו)(1).

סעיף 49י(א)(7) – הודעה למנהל מיסוי מקרקעין על מכירת אופציה כמשמעותה בפרק חמישי 2 לחוק מיסוי מקרקעין (בתום 30 יום מיום מתן האופציה).

סעיף 49כא(א) – הודעה של יזם בהליך פינוי בינוי למנהל מיסוי מקרקעין על הסכם למכירה (בתוך 30 יום מיום ההסכם).

סעיף 49כא(ג)(2) – תשובת המנהל לפנייית יזם לפי סעיף 49כא(ג)(1) (בתוך 120 יום).

סעיף 49לב2(א) – הודעה למנהל מיסוי מקרקעין על הסכם למכירה במסגרת תמ"א 38 כאמור בסעיף 49לב1 (בתוך 30 יום מיום ההסכם).

סעיף 75א – הודעה למנהל מיסוי מקרקעין על ביצוע עסקה שיום המכירה שלה נקבעה לפי הוראות סעיף 19(3א) לחוק (בתוך 30 יום מהיום שהיה נקבע כיום המכירה אילולא היו חלות הוראות סעיף 19(3א) לחוק).

סעיף 78 – שומה במכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין.

סעיף 85 – תיקון שומה (בתוך 4 שנים).

סעיף 85א – תיקון שומה בשינוי מבנה.

סעיף 87 – הגשת השגה על שומה (בתוך 30 יום לאחַר שהומצאה לו הודעת שומה (המנהל רשאי להאריך)).

סעיף 88 – הגשת ערר לוועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין (בתוך 30 יום מיום שנמסרה לו ההחלטה).

חוקים נוספים

פקודת המכס – סעיף 190(ב), אם מועד סיום התקופה המנויה באותו סעיף חל בתקופה הקובעת או בחודש שאחריה, ובסעיף 192(א)(1).

תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס"ז-2006 – תקנות 4 ו-5.

חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), התשכ"ח-1968 – בהגדרת המונח "התקופה הקובעת" שבסעיף 1.

החוק לעידוד השקעות הון – סעיף 51ד רישא, לענין תקופת 12 החודשים הקבועה בו, וכן סעיפים 51ט(א) ו-(ה).

הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו מפעל טכנולוגי מועדף, התשע"ט-2019 – סעיף 3(א).

חוק לעידוד התעשייה (מסים) – סעיף 23(א), לעניין תקופת שנת-המס הנדרשת להגשת דו"ח במאוחד.

חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952 – סעיף 5ג(ב) וסעיפים 5ה(א) ו-(ב).

חוק הבלו על דלק – סעיף 15(ג).

חוק מס רכוש וקרן פיצויים – סעיף 36א(ב).

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973 – תקנות 9(א) ו-11. בנוסף, המועד להגשת תביעה הקבוע בתקנה 5(ב)(3), כנוסחהּ בתקנה 1(3) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה תיקון), התשע"ט-2019, יידחה עד תום התקופה הקובעת.