לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזרים מקצועיים של רשויות המס

להלן רשימת ההוראות המקצועיות העיקריות שרלבנטיות למיסוי השקעה בפיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיים:

● הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק ב', חוזר מ"ה 9/2011 מיום 26.6.2011

● הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק א', חוזר מ"ה 2/2005 מיום 21.3.2005

● פטור ליחידים מהגשת דו"ח שנתי לשנת 2003, חוזר מ"ה 25/2004 מיום 29.12.2004

● דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל, חוזר מ"ה 23/2004 מיום 20.8.2004

● הרפורמה במס הכנסה – כללי המרה לשקלים חדשים, חוזר מ"ה 9/2004 מיום 17.6.2004.

● החזרי מס לחשבון הבנק של הנישומים, ה"ב 10/2003 מיום 19.5.2003

● הרפורמה במס הכנסה – מיסוי קרנות נאמנוּת ובעלי היחידות בהן, חוזר מ"ה 7/2003 מיום 22.5.2003

● הרפורמה במס הכנסה – מיסוי בעל שליטה בחנ"ז, חוזר מ"ה 5/2003 מיום 30.3.2003

● הרפורמה במס הכנסה – זיכוי בגין מסי חוץ, חוזר מ"ה 26/2002 מיום 31.12.2002

● הרפורמה במס הכנסה – הטיפול בניכויים ובפטורים מריבית על פיקדונות ותוכניות חסכון בשלב הניכוי במקור, ה"ב 22/2002 מיום 31.12.2002

● הרפורמה במס הכנסה – מיסוי בינלאומי, חוזר מ"ה 21/2002 מיום 15.12.2002

● הרפורמה במס הכנסה – 1. מיסוי הכנסות מפקדונות ותוכניות חיסכון בידי יחיד; 2. ניכוי ופטור לבעלי הכנסות נמוכות ולאוכלוסיה מבוגרת, חוזר מ"ה 20/2002 מיום 20.1.2003, תוספת מס' 1 לחוזר מ"ה 20/2002 מיום 4.9.2003

● הרפורמה במס הכנסה – קיזוז הפסדים מחו"ל, חוזר מ"ה 18/2002 מיום 15.12.2002

● הרפורמה במס הכנסה – הקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, חוזר מ"ה 17/2002 מיום 15.12.2002, תיקון לחוזר מ"ה 17/2002 מיום 27.1.2003