לוגו אלכס שפירא ושות׳

חובת ניכוי מס במקור

כללי

ככלל, קיימת חובת ניכוי מס במקור בגין תשלום הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן בפיקדון/תוכנית חיסכון בנקאיים. זאת, כמפורט בהמשך הדף. עם זאת, אין חובה לנכות מס במקור כאמור אם המקבל הוא אחד מאלה:

(א) המדינה, וכל גוף ציבורי שהוקם על-פי דין שדינו כדין המדינה לעניין תשלום מסים;

(ב) רשות מקומית, למעט אגודה שיתופית וכל גוף אחר הממלאים אותה שעה תפקידיה של רשות מקומית;

(ג) הסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית;

(ד) הקרן הקיימת לישראל;

(ה) קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל;

(ו) מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, שאישר לעניין זה מנהל רשות המסים;

(ז) קופת גמל;

(ח) תאגיד בנקאי;

(ט) חברת ביטוח;

(י) איגוד ערים;

(יא) מועצה דתית;

(יב) קרן נאמנוּת;

(יג) כל אדם אחר שאוּשר לעניין זה בידי פקיד-השומה לאותה שנת-מס.

חובת ניכוּי מס במקור בשל תשלום ריבית בנקאית למשקיע שהוא יחיד

שיעור המס שעל תאגיד בנקאי לנכות במקור בשל תשלום ריבית על פיקדון/תוכנית חיסכון בנקאיים ליחיד הינו 25%, זולת אם מדובר בפיקדון/תוכנית חיסכון בנקאיים ללא הצמדה מלאה, שאז שיעור הניכוי במקור הינו 15% (לגבי פיקדון/תוכנית חיסכון שנפתחו לפני 1.1.2012 נקבעו הוראות מַעבר).

החובה לנַכות מס במקור בשל תשלום ריבית על פיקדון/תוכנית חיסכון בנקאיים ליחיד אינה חלה על תשלום ריבית שמקורהּ בפיקדון שילומים ופיצויים, פיקדון של תושב-חוץ או בפיקדון של עולה חדש. זאת, בתנאי שאותו יחיד הגיש לתאגיד הבנקאי עד לתחילת שנת-המס או בתוך 14 ימים מיום פתיחת החשבון, לפי המאוחר, הצהרה לפי טופס 2402, על היותו יחיד הזכאי לפטור ממס כאמור.

חובת ניכוּי מס במקור בשל תשלום ריבית בנקאית למשקיע שהוא חברה

תשלום ריבית בנקאית לחברה שאינה תושבת-חוץ, חייב בניכּוי מס במקור בשיעור 25%. חובה זו קיימת אף אם מדובר בחברת צינור.

לדיון מקיף במיסוי פיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיים, ראה פרק 8 בספרנו מיסוי שוק ההון.