לוגו אלכס שפירא ושות׳

חשבוניות פיקטיביות; דחיית מועד – עמדות חייבות בדיווח במע"מ ובמכס

 

חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין ג'קי מור ואח'.

המערערים הם שני אחים ושתי חברות בשליטתם שעָסקו, בין היתר, בהשכרת ציוד לעבודות בנייה ותשתית.
לטענת המשיב (מס ערך מוסף – היחידה לפשיעה חמורה), שני האחים הפיצו למעלה מ-2,400 חשבוניות פיקטיביות על-שם החברות שהחזיקו וניהלו, כאשר לגבי הפצת חלק מהחשבוניות הנ"ל (284 מסמכים), הורשעו המערערים בפלילים ונגזרו עליהם, בין היתר, עונשי מאסר בפועל וקנסות כספיים.
המשיב השית על המערערים כפל-מס לפי סעיף 50(א) לחוק מע"מ, תוך שהוא מבקש לקבל פסק-דין חלקי לגבי אותן חשבוניות מושא ההרשעה בהליך הפלילי, מכוח סעיף 42א לפקודת הראיות.
חֵרף הממצאים החלוטים שנקבעו בהליך הפלילי בנוגע לחשבוניות האמורות, העלו המערערים מספר טענות משפטיות הנוגעות לנכונוּת השימוש בסעיף 50(א) לחוק בנסיבות העניין.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ה' קירש, דחה את הערעורים ברובם (קישור לפסק-הדין).


דחיית מועד הגשת דיווח בגין עמדות חייבות בדיווח במע"מ ובמכס

במבזק מיום 9.12.2015 דיווחנו אודות פרסום חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 ("החוק"(קישור לחוק), הקובע (במסגרת פרק ב' לחוק) חובות דיווח – לעניין מס הכנסה, מע"מ, בלו על דלק, מכס ומס קנייה – בגין "חוות דעת" ובגין "עמדה חייבת בדיווח".
ככלל, "עמדה חייבת בדיווח" לעניין מס הכנסה מוגדרת כעמדה שמתקיימים בה כל אלה: (א) היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגבּיה מוגש הדו"ח; (ב) יתרון המס (כמשמעותו בחוק) הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת-מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות-מס לכל היותר.
ואילו הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.

בהמשך לאמור דיווחנו, במסגרת המבזק מיום 27.12.2016, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016. הרשימה כללה 16 עמדות בנושא מכס, 31 עמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי ו-11 עמדות בנושא מע"מ. 
עוד דיווחנו, במסגרת המבזק מיום 2.1.2018, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2017. הרשימה כללה 3 עמדות בנושא מכס, 20 עמדות בנושא מס הכנסה ו-2 עמדות בנושא מע"מ. 
במקביל, פרסמה רשות המסים טופסי דיווח מעודכנים בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח לעניין מע"מ (קישור לטופס) ולעניין מכס (קישור לטופס).

ביום 27.12.2018 דיווחנו במסגרת מבזק מס' 1764 אודות הפרסום מאותו יום של רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2018
רשימה זו כָּללה עמדות חדשות בתחום מס הכנסה בלבד. 
דהיינו לא פורסמו כלל עמדות חדשות בתחומי המיסוי העקיף (מע"מ ומכס), כך שבתחום המיסוי העקיף המשיכו לחול העמדות שפורסמו בשנים 2016–2017 ושלא בוטלו.

ואילו ביום 30.12.2019 דיווחנו (במסגרת מבזק מס' 1827) על פרסום רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2019.
רשימה זו כללה עמדה ראשונה בתחום מיסוי הבלו על דלק (קישור לרשימה) וכן 22 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה בלבד, דהיינו לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מכס ומע"מ, כך שבתחום המיסוי העקיף ממשיכות לחול העמדות שפורסמו בשנים 2016–2017 ושלא בוטלו (קישור לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מע"מ) (קישור לרשימת העמדות בנושא מכס), זולת, כאמור, העמדה החדשה בנושא הבלו.

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים הודיעה (קישור להודעה) שהדיווח על נקיטת עמדה החייבת בדיווח במע"מ ובמכס יוגש עד ליום 1.9.2020 או עד למועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2019 לפקיד-השומה, לפי המוקדם שביניהם. זאת, במקום עד ליום 1.3.2020.