לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיסוי פיקדונות בנקאיים בידי קרן נאמנות חייבת

ככלל, על הכנסתה החייבת של קרן נאמנות חייבת שלא תבעה ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי-הצמדה חלים שיעורי המס שהיו חלים על רווחים או על הכנסות אילו היו מתקבלים על-ידי יחיד שההכנסה אינה הכנסה מעסק או ממשלח-יד בידיו, אלא אם נקבע מפורשת אחרת.  

מכאן, שהכנסותיה הפיננסיות השוטפות של קרן נאמנוּת חייבת (שלא תבעה ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה) אשר מקורן בפיקדון בנקאי תחויבנה במס בשיעורים המיוחדים הקבועים לגבי משקיע שהוא יחיד: אם מדובר בפיקדון בהצמדה מלאה, תחויב הקרן במס בשיעור 25% לגבי הריבית והיא תהיה פטורה ממס על הפרשי ההצמדה. אם, לעומת זאת, מדובר בפיקדון ללא הצמדה מלאה, כי אז תחויב הקרן במס בשיעור 15% בגין כלל הכנסותיה מאותו פיקדון.

יש לשים לב, כי קרן נאמנוּת חייבת הנחשבת לקרן תושבי-חוץ פטורה ממס על ריבית והפרשי-שער על פיקדון במטבע-חוץ, וזאת בכפוף למספר תנאים מצטברים.

לדיון מקיף בנושא מיסוי פיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיים, ראו פרק 8 בספרנו מיסוי שוק ההון.