לוגו אלכס שפירא ושות׳

שיעורי הריבית המעודכנים לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה

פורסמו ברשומות הודעות שר האוצר (קישור להודעות), לפיהן שיעור הריבית בשנת-המס 2020 לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה* הינו 3.49%; ואילו שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה** הינו 2.62%.

* תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985.
** תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986.