לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת-המס 2019

במבזק מיום 9.12.2015 דיווחנו אודות פרסום חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 ("החוק"(קישור לחוק), הקובע (במסגרת פרק ב' לחוק) חובות דיווח – לעניין מס הכנסה, מע"מ, בלו על דלק, מכס ומס קנייה – בגין "חוות דעת" ובגין "עמדה חייבת בדיווח".

ככלל, "עמדה חייבת בדיווח" לעניין מס הכנסה מוגדרת כעמדה שמתקיימים בה כל אלה: (א) היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגבּיה מוגש הדו"ח; (ב) "יתרון המס" הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת-מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות-מס לכל היותר.

ואילו הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.

בהקשר זה נקבע, כי עמדת רשות המיסים תפורסם במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המיסים, לאחַר שניתנה ללשכת עורכי-הדין, לשכת רואי-חשבון בישראל ולשכת יועצי המס הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהן לגבּיה טרם פרסומה; היא תנוסח בלשון ברורה ומובנת; ומספר העֵמדות שתפרסם רשות המיסים לא יעלה על המגבלה שנקבע בעניין זה (חריגה מכך תהיה כרוכה באישור ועדת-הכספים).

עוד נקבעו סנקציות שונות למי שיפר את החובה לדַווח על עמדה החייבת בדיווח.

בהמשך לאמור דיווחנו, במסגרת המבזק מיום 27.12.2016, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016.
הרשימה כללה 16 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 31 עמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי (קישור לרשימה) ו-11 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה)

עוד דיווחנו, במסגרת המבזק מיום 2.1.2018, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2017.
הרשימה כללה 3 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 20 עמדות בנושא מס הכנסה (קישור לרשימה) ו-2 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה)

במקביל, פרסמה רשות המסים טופסי דיווח מעודכנים בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח לעניין מע"מ (קישור לטופס) ולעניין מכס (קישור לטופס).

בהמשך לאמור דיווחנו, במסגרת המבזק מיום 27.12.2018, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיוח לגבי שנת-המס 2018.
רשימה זו כללה 7 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה בלבד (קישור לרשימה), דהיינו לא פורסמו כלל עמדות חדשות בתחומי המיסוי העקיף (מע"מ ומכס), כך שבתחום זה המשיכו לחול העמדות שפורסמו בשנים 2016–2017 ושלא בוטלו.

בהמשך לאמוּר, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הבוקר את רשימת העמדות החייבות בדיוח לגבי שנת-המס 2019.
רשימה זו כוללת עמדה ראשונה בתחום מיסוי הבלו על דלק (קישור לרשימה) וכן 22 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה בלבד, דהיינו לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מכס ומע"מ, כך שבתחום המיסוי העקיף תַמשכנה לחול העמדות שפורסמו בשנים 2016–2017 ושלא בוטלו (קישור לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מע"מ) (קישור לרשימת העמדות בנושא מכס), זולת, כאמור, העמדה החדשה בנושא הבלו.

ואלו הן העמדות החדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימההמצטברות לכדי 80 עמדות (!!!) (קישור לרשימה המצטברת): חישוב סכום הרר"ל החשבונאי כאשר מדובר בהפסדי אקוויטי; חישוב סכום הרר"ל במקרה של רכישה עצמית של מניות; סיווג הכנסה מחלוקה בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות; מיזוג משולש הופכי; הפסד מעבודה ממושכת; ייחוס הוצאות לנישום העוסק בבנייה של "יחידות עבודה"; ניכוי בגין נזקי טבע; ניכוי בגין התקפות מהאויר; חלוקת רווחים כלואים; מתן בונוס במסווה של הקצאת מניות; אי הכרת הוצאות פחת בגין נכס שאינו בבעלות הנישום (כגון בעסקאות BOT או PFI); תשלום מבוסס מניות שנרשם כעסקה הונית; הכנסות והוצאות בגין עסקאות של גידור שאינו גידור חשבונאי; שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה בחנ"ז; דיבידנד רעיוני בחמי"ז לתושב חוזר ותיק או לתושב ישראל לראשונה; חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב חוזר ותיק, תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר לאחר תום תקופת ההטבות; תנאי ההכנסות הפאסיביות בחברה נשלטת זרה במקרה של קבוצת חברות; תקופת הפטור המקסימלית בנאמנות תושבי ישראל שאחד מיוצריה היה לתושב ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק או לתושב חוזר; חלוקה לאחר תקופת הפטור שמקורה ברווחים שהופקו ונצמחו בתקופת הפטור בנאמנות קרובים שבחרה במסלול חלוקה; והחזקה באמצעי שליטה שאינם מניות לעניין חברה נשלטת זרה.