לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיסוי פיקדונות בנקאיים בידי קופת גמל

ככלל, קופת גמל פטורה ממס על הכנסתה ובלבד שזו לא הושגה מעסק שקופת הגמל עוֹסקת בו או מכּל הכנסה ששולמה על-ידי חבר-בני-אדם העוֹסק בעסק שהוא בשליטת קופת הגמל או שלקופת הגמל יש בו החְזקה מהותית.

פועל יוצא מכך, שהכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן בפיקדון בנקאי של קופת גמל פטורות ממס בתנאי שהן אינן מהוות הכנסה מעסק, קרי: הן מסוּוגות כהכנסה פסיבית.

לדיון מקיף במיסוי פיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיים, ראו פרק 8 בספרנו מיסוי שוק ההון.