לוגו אלכס שפירא ושות׳

מע"מ בשיעור אפס; חשבוניות פיקטיביות; פיילוט חדש להנפקת חשבוניות

מע"מ בשיעור אפס

ביום 1.8.2019 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין מנו – בייס בע"מ.*

* יצוין, כי פסק-הדין נושא את הכותרת "דלתיים סגורות" אך ניתן לפרסמו מיום 10.8.2019.

עניינו של פסק-הדין בשאלה, האם תקבולים שקיבלה המערערת – חברה פרטית המסוּוגת כעוסק לעניין חוק מע"מ והעוסקת בשירותי השמה ותיווך עבודה בין מעסיקים לבין תושבי ישראל – מחברת M.S. Security & Personal Ltd, C.N, חברה המאוגדת בקפריסין ("החברה הזרה"), חייבים במע"מ בשיעור רגיל, כטענת המשיב (מנהל מע"מ פתח-תקווה), או חייבים במע"מ בשיעור אפס לפי סעיף 30(א)(2) או (5) לחוק מע"מ, כטענת המערערת.

לטענת המערערת, התשלומים שקיבלה מהחברה הזרה הינם בתמורה למתן זכות שימוש במאגר המידע של המערערת הרשום בפנקס מאגרי המידע של משרד המשפטים, או לחלופין מסירת ה"מידע" לחברה הזרה, ועל-כן מדובר במכירה של נכס בלתי-מוחשי לתושב-חוץ החייבת במע"מ בשיעור אפס על-פי סעיף 30(א)(2) לחוק מע"מ.
לחלופין, טענה המערערת, כי תמורת הזכות היא בגין שירות לחברה הזרה ולה בלבד ועל-כן חל עליה מע"מ בשיעור אפס מכוח הוראות סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ.

לעומת זאת, לטענת המשיב, לא רק שהמערערת לא הוכיחה כי מכרה נכס בלתי-מוחשי לתושב-חוץ אלא שאף לשון החוזה עליו היא חתומה וכן דיווחיה בזמן אמת מעידים כי לא מכרה נכס כאמור.
עוד טען המשיב, כי מדובר בעסקה לאספקת שירותי כוח אדם שבגינהּ המערערת אינה זכאית להחלת הוראות סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, וזאת מהטעם שסיפקה שירות משמעותי לא רק לתושב-חוץ אלא גם לתושבי ישראל (מועמדים לעבודה ועובדים שגויסו לעבודה בחברה הזרה).*

* בנוסף, טען המשיב, כי העלאת טענה לפיה העסקאות חוסות תחת סעיף 30(א)(2) לחוק מע"מ (מכירה) או לחלופין סעיף 30(א)(5) לחוק (שירות) מהווה העלאת טענות עובדתיות סותרות בניגוד לתקנה 72(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי.

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר א' סטולר, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
בראשית הדברים, נדרש השופט לשאלה האם פעולות האיתור, הגיוס והמיון שביצעה המערערת עבוּר החברה הזרה מהוות "מכר" של מידע, כטענת המערערת, או שמא מדובר במתן "שירות" לחברה הזרה, כטענת המשיב.
השופט בָּחן את הראיות שהוצגו בפניו וקבע, כי על-פי המבחנים שנקבעו בפסיקה – מבחן העיקר והטפל, מבחן ההנאה, מבחן הסיכון ומבחן השימוש החוזר – מדובר בעסקת שירות ולא עסקת מכר, ועל-כן לא מתקיימים התנאים לזכאות לשיעור מס אפס על-פי סעיף 30(א)(2) לחוק מע"מ.

לאור האמור, המשיך השופט ד"ר סטולר ונדרש לשאלה האם שירותי המערערת ניתנו רק לחברה הזרה (ולכן היא זכאית לשיעור מס אפס על-פי סעיף 30(א)(5) לחוק) או גם לתושבי ישראל.
השופט קבע, כי המערערת נתנה שירות ממשי ומשמעותי גם לדורשי העבודה המועמדים למשרות אותן פרסמה באמצעים שונים, וזאת בנוסף לשירות שנתנה לחברה הזרה ולמעסיקים אחרים ובהתאם לא התקיימו התנאים לשיעור מס אפס על-פי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ.


חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין ברמט בניין ופיתוח בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטות המשיב (מנהל מע"מ באר-שבע) לפסול את ספריה של המערערת לשנות-המס 2013–2015 בהתאם להוראות סעיף 77ב(ב) לחוק מע"מ ולהטיל עליה כפל-מס תשומות לפי הוראות סעיף 50(א1) לחוק וכן קנס לפי סעיף 95 לחוק.
זאת, עֵקב קיזוז מס תשומות בסך של כ-11.2 מיליון ש"ח על-פי חשבוניות שהוצאו לה שלא כדין.

בית-המשפט, מפי השופט ג' גדעון, דחה את הערעור והטיל על המערערת הוצאות בסך 70,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).


פיילוט חדש להנפקת חשבוניות באופן מקוּון

פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) בדבר פיילוט להנפקת חשבוניות באופן מקוּון.
ההנפקה תעשה באינטרנט או באמצעות אפליקציה ייעודית שנבנתה לשם כך, ותאפשר הנפקה גם מהנייד בכל זמן נתון.

עוסק מורשה שייבָּחר לפיילוט יתבקש להנפיק את כל חשבוניות ה-I שלו באמצעות המערכת המקוּונת והוא יהיה פטוּר מדי חודש מהגשת דו"ח ריכוז חשבוניות מס התחשבנות על מכירת טובין ומתן שירותים שהוצאו למלכ"רים ולעוסקים הרשומים בשטחי עזה ויריחו או באזור יהודה בשומרון (הידוע כטופס 879) למשרד הקמר"פ.

על-מנת להצטרף לפיילוט נדרש להיות עוסק רשום מעל שנתיים שהנפיק למעלה מ-5 חשבוניות לחודש בממוצע בשנתיים האחרונות ואין ולא היו הליכים פליליים כנגדו בחמש השנים האחרונות.
בנוסף, ההצטרפות לפיילוט כרוכה בהתחייבות מצד העוסק כי העברת הטובין שימכרו לחייבים במס מהרשות הפלסטינית (ואשר בגינן הופקה חשבונית ה-I במערכת המקוּונת) תתבצע אך ורק במעברי הסחורות המוסדרים בין ישראל לרשות הפלסטינית (מעברי "גב אל גב"), תוך סריקת הברקוד שיופיע על גבי החשבוניות על-ידי פקיד רשות המסים המוצב במעבר המוסדר.

ההצטרפות תכלול הדרכה מסודרת ומתן פתרונות לבעיות ככל שתעלינה לאורך כל התקופה.

על-מנת להצטרף לפיילוט יש לפנות ליחידת הקמר"פ: לרונן מינאי בטלפון 08-8510576 או בדוא"ל או לשמעון אלון בטלפון 08-8510561 או בדוא"ל.