לוגו אלכס שפירא ושות׳

ניכוי מס במקור לגבי קרנות-חוץ

במסגרת סעיף 33 לחוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 23), התשע"ד-2014, ס"ח 646, 651, נוסף לחוק קרנות נאמנות פרק ט'1 המסדיר את אופן הצעתן של "יחידות של קרן חוץ" כמשמעותן בסעיף 113א לחוק האמור.
מאוחר יותר, חוקקו גם תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ), תשע"ו-2016, ק"ת 1090.

בעניין זה, נבקש לעדכנכם בדבר פרסום הנחייתה של רו"ח (עו"ד) נעמה שואן, מנהלת מחלקת מיסוי שוק ההון בחטיבה המקצועית שברשות המסים.
במסגרת ההנחייה (קישור להנחייה), מפורטות הוראות הניכוי מס במקור בקשר לקרנות-חוץ המבקשות לרשום את יחידותיהן למסחר בבורסה בישראל.