לוגו אלכס שפירא ושות׳

דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית לשנת 2018

פורסם דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית ברשות המסים בראשות רו"ח (משפטן) רולנד עם-שלם, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות, לשנת-המס 2018 (קישור לדו"ח).*

* להורדת דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית לשנת-המס 2017 לחצו כאן.

במסגרת הדו"ח, מפורטים הפרסומים המקצועיים (החלטות מיסוי, חוזרים, מסלולים ירוקים, טפסים וכו') שפורסמו על-ידי החטיבה המקצועית (יחד עם תמצית של פרסומים אלה וקישור מתאים) וכן חקיקה ופסיקה שלוּו על-ידי עובדי החטיבה, וזאת תוך חלוקה בין המחלקות השונות שבחטיבה.

בנוסף, כולל הדו"ח את פרטי עובדי החטיבה המקצועית ליצירת קשר (עמודים 1 ו-2).

תשומת לבכם, כי במסגרת הדוח מפורסמות גם פניות הבהרה, הנחיות והוראות נוהל בנושאים שונים וטיוטות של חוזרים מקצועיים שעד היום טרם פורסמו לכלל הציבור ובכלל זאת בנושאים הבאים: מכירת חֵלק מדירת מגורים יחידה לקרוב כך שהמוֹכר ייוותר עם 30% מהזכויות בדירה הישנה לא תמנע חיוב במס רכישה בשיעורים המלאים הקבועים בסעיף 9(ג1ה) לחוק מיסוי מקרקעין (עמ' 11); החלת החלטת מיסוי 2203/18 גם על פרוייקטים מסוג פינוי ובינוי (שם), יום הרכישה של דירת מגורים המסוּוגת כמלאי עסקי אצל חברה יזמית ותחולת הוראות המַעבר לפי סעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית וסעיף 3(ט1) לפקודה (שם); פחת בגין זכויות בנייה נוספות (עמ' 12); החלת הוראות סעיף 72ב לחוק מיסוי מקרקעין, בשינויים המחויבים, גם על מכירת דירת מגורים מזכה החייבת במס בהתאם להוראות סעיף 48א(ב2) לחוק (עמ' 15); העברת ניירות-ערך נסחרים בין קרובים הנעשית ללא תמורה לא תגרור, הָחל מ-1.1.2019, חובת ניכוי מס במקור בכפוף למילוי טופס הצהרה בסניף הבנק (עמ' 82); תרומה לעמותות לשם הצלת חיים של אדם מסוים (עמ' 87); זכאות מתנ"סים לאישור לפי סעיף 46 לפקודה (שם); טיוטת חוזר עתידית בנושא דיווח נפרד של חברי קיבוץ (עמ' 91–92) ובנושא תיקון 236 (עמ' 92–93); סעיפים 3(ה) ו-3(ה3) לפקודה (עמ' 95), תשלום בגין מַרכיבי הביטוח הפנסיוני במועד סיום ההעסקה (עמ' 95–96); ואישור ניכוי מס במקור לגבי קצבה מוכּרת שמקורהּ בהפקדות בשנים 2000 עד 2012 (עמ' 96).

לבסוף, נַפנה גם ל"פרוייקט סעיף 77" המוזכר בעמוד 40 לדו"ח. המדובר בפרוייקט שאותו מנהלת המחלקת המקצועית והכולל איתור תיקים רלבנטיים להוראות סעיף 77 לפקודת מס הכנסה (פילוג רווחים) והכנתם לוועדה המייעצת, הצגת התיקים בוועדה, ריכוז ותיעוד ההליך כולו, ביצוע הרצאות בכלל משרדי השומה והנחייה פרטנית למשרדי השומה.