לוגו אלכס שפירא ושות׳

הקלות מס לקשישים

ניכוי מריבית בנקאית המשתלמת ליחיד שבשנת-המס הגיעו הוא ו/או בן-זוגו לגיל פרישת חובה וביום 1.1.2003 מָלאו לאחד מהם 55 שנים

תא משפחתי שבוֹ אחד מבני-הזוג הגיע לגיל פרישת חובה (67 שנים, בכפוף למספר חריגים) בשנת-המס וביום 1.1.2003 מָלאו לאחד מהם 55 שנים, יהיה זכאי לניכוי בסך של 15,000 ₪ מהכנסתו מריבית בנקאית.

ואילו תא משפחתי שבוֹ שני בני-הזוג הגיעו לגיל פרישת חובה בשנת-המס וביום 1.1.2003 מָלאו לשני בני-הזוג 55 שנים, יהיה זכאי לניכוי בסך של 18,360 ₪ מהכנסתו מריבית בנקאית.

גם יחיד שאינו חלק מתא משפחתי (יחיד שאין לו בן-זוג) זכאי להקלות מס אלו. מכאן, שיחיד כאמור שהגיע לגיל פרישת חובה בשנת-המס וביום 1.1.2003 מָלאו לו 55 שנים, יהיה זכאי לניכוי בסך של 18,360 ₪.

* הסכומים מעודכנים לשנת-המס 2024.

הניכוי כפוף לארבע מגבלות:

האחת – הניכוי מוקנה רק אם מדובר בפיקדון/תוכנית חיסכון המופקדים בבנק בישראל. כלומר, הניכוי אינו מוקנה לפיקדון/תוכנית חיסכון בבנק מחוץ לישראל.

השנייה – הניכוי מוקנה רק לאחד מבני-הזוג. זאת, בין אם הכנסותיהם של בני-הזוג מחויבות במס לפי חישוב מאוחד ובין אם מדובר בחישוב נפרד.

השלישית – הניכוי הינו מהכנסתו החייבת מריבית בנקאית של מקבל הניכוי. דהיינו, הניכוי אינו מקטין את הכנסתו החייבת של מקבל הניכוי ממקורות אחרים שאינם ריבית בנקאית, אלא רק את הכנסתו החייבת מריבית בנקאית.

הרביעית – הניכוי לא יעלה על כלל הכנסתו של מקבל הניכוי מריבית בנקאית. כלומר, לא ייתכן שייווצר הפסד כתוצאה מעודף ניכוי על ההכנסה מריבית בנקאית כאמור.

מנגד, יצוין, כי הניכוי בא בנוסף לנקודות הזיכוי, הזיכויים ונקודות הקצבה המוקנים, ככלל, ליחיד.

כמו-כן, ייתכן והיחיד יהיה זכאי לפטוֹר חלקי ממס בגין הריבית הבנקאית (ראו להלן). בנוסף, היחיד יהיה זכאי לניכוי מהריבית הבנקאית אם הכנסתו והכנסת בת-זוגו בשנת-המס אינן עולות על 69,840 ₪.

פטוֹר חלקי ממס על ריבית בנקאית המשתלמת ליחיד שבשנת-המס הגיעו הוא ו/או בן-זוגו לגיל פרישה וביום 1.1.2003 מָלאו לאחד מהם 55 שנים

היחידים הבאים ("יחיד זכאי") זכאים לפטוֹר חֵלקי ממס על ריבית בנקאית:

1. גבר שאין לו בת-זוג ואשר הגיע לגיל פרישה (67 שנים, בכפוף למספר חריגים) וביום 1.1.2003 מָלאו לו 55 שנים;

2.  אישה שאין לה בן-זוג ואשר הגיעה לגיל הפרישה (62 שנים, בכפוף למספר חריגים) וביום 1.1.2003 מָלאו לה 55 שנים;

3.  יחיד שיש לו בן-זוג ואשר הוא או בן-זוגו הגיעו לגיל הפרישה ובלבד שביום 1.1.2003 מָלאו לאחד מהם 55 שנים.

הפטור הניתן ליחיד זכאי הינו בשיעור 35% מהכנסתו מ"ריבית מזכה", ובלבד שאם מדובר ביחיד זכאי שהוא נשוי, יינתן הפטור לאחד מבני-הזוג בלבד. מהי "ריבית מזכה"?

"ריבית מזכה" הינה הכנסה של יחיד זכאי ושל בן-זוגו מריבית המשתלמת על פיקדון בנקאי/תוכנית חיסכון בבנק בישראל. ואולם, אם נוצרה ליחיד או לבן-זוגו הכנסה חייבת נוספת בשנת-המס שאינה ממקורות מסוימים, לא יהיה תא משפחתי זה זכאי לפטור ממס בשיעור 35% בגין מלוא הכנסתו מריבית בנקאית אלא רק בגין חֵלק ממנה.

לשם כך, יש לחשב את הכנסתו החייבת של אותו יחיד זכאי או של בן-זוגו – לפי הגבוהה מביניהן – כאשר לצורך חישוב ההכנסה החייבת כאמור לא מובאות בחשבון הכנסות מסוימות (הכנסה מריבית בנקאית, הכנסה מהשכרת דירה למגורים הפטורה ממס, רווח הון ושבח מקרקעין כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין).

אם סכום ההכנסה החייבת כאמור אינו עולה על 113,160 ₪, יהיה אותו יחיד זכאי פטוּר ממס על 35% מחלק מהכנסתו מריבית בנקאית השָווה להפרש שבין 113,160 ₪ לבין סכום ההכנסה החייבת לצורך הפטוֹר.

אם, לעומת זאת, סכום ההכנסה החייבת עולה על 113,160 ₪, לא יוקנה לאותו יחיד זכאי פטוֹר ממס כלל.

יש להדגיש, כי הפטוֹר ממס הינו בנוסף לנקודות הזיכוי, הזיכויים ונקודות הקצבה המוקנים, ככלל, ליחיד.

כמו-כן, ייתכן והיחיד יהיה זכאי לניכוי מהריבית הבנקאית (ראו לעיל). בנוסף, היחיד יהיה זכאי לניכוי מהריבית הבנקאית אם הכנסתו והכנסת בת-זוגו בשנת-המס אינן עולות על 69,840 ₪.

* הסכומים מעודכנים לשנת-המס 2024.

לדיון מקיף בנושא זה, ראו פרק 8 בספרנו מיסוי שוק ההון.