לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוב אבוד של לקוחות פלסטינים; בקשת הארכת מועד להגשת השגה

חוב אבוד של לקוחות פלסטינים

ביום 28.6.2019 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין איכותית בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בהחלטת המשיב (מנהל מע"מ פתח-תקווה) שלא להיעתר לבקשת המערערת להכיר בחוֹבם של לקוחות תושבי הרשות הפלסטינית כ"חוב אבוד" כמשמעותו בתקנה 24א(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.
לטענת המשיב, לא רק שהמערערת לא עמדה במגבלת המועד הקבוע בתקנה 24א (לפיה ניתן להוציא תעודת זיכוי בגין חוב אבוד רק לאחַר שחָלפו 6 חודשים מיום הוצאת החשבונית בגינהּ מתבקשת ההכרה בחוב כ"חוב אבוד" ולא יותר משלוש שנים מיום הוצאת החשבונית), אלא שאף לא מתעוררת הצדקה לשימוש בסמכות המנהל להארכת המועד הקבוע בתקנה האמורה.
יצוין, כי מנהל המערערת הורשע, בעקבות הודאתו במסגרת הֶסדר טיעון, בגין מעורבותו בסחר בביצים מוברחות מהשטחים ללא פיקוח וסימון ושיווקן בישראל, ונדוֹן ל-14 חודשי מאסר.

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
תשומת לבכם, בין היתר, לפס' 32 לפסק-הדין, שם מציין השופט בורנשטין, כי אינו רואה פסול בגישת המשיב לפיה מטעמים של תקנת הציבור הוא לא יפעיל את סמכותו החריגה להארכת מועד, כאשר החוב קשור בטבורו למעשה עבירה.


בקשת הארכת מועד להגשת השגה

פסק-דין נוסף של השופט ד"ר ש' בורנשטין ניתן בעניינו של אימן סרסור ועניינו בערעור על החלטת המשיב (מנהל מע"מ פתח-תקווה) לסרב לדון בהשגה של שומת מס תשומות בְּשל כך שהוגשה באיחור ואינה מנומקת וכן בבקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת המשיב.

הערעור נדחה (קישור לפסק-הדין).