לוגו אלכס שפירא ושות׳

הקלות מס לבעלי הכנסות נמוכות

יחיד שהכנסתו והכנסת בת-זוגו בשנת-המס ("ההכנסה הכוללת") אינן עולות על 69,840 ₪ זכאי לניכוי מהכנסתו החייבת במס מריבית בנקאית.

אם ההכנסה הכוללת בשנת-המס אינה עולה על 69,840 ₪ לשנה, יוקנה ליחיד ולבת-זוגו ניכוי בסך 10,920 ₪ מהכנסתו החייבת מריבית בנקאית.

אם, לעומת זאת, ההכנסה הכוללת עולה על 69,840 ₪ לשנה ואינה עולה על 80,760 ₪, יוקנה ליחיד ולבת-זוגו ניכוי בגובה ההפרש שבין 10,920 ₪ לבין הסכום שבוֹ עלתה ההכנסה הכוללת על 69,840 ₪.
כך, למשל, אם ההכנסה הכוללת היא 70,000 ₪, הניכוי יהיה בסך 10,760 ₪.*

* 10,760 ₪ = (69,840 ₪ – 70,000 ₪) – 10,920 ₪. הסכומים מעודכנים לשנת-המס 2024.

הניכוי כפוף לארבע מגבלות:

האחת – הניכוי מוקנה רק אם מדובר בפיקדון/תוכנית חיסכון המופקדים בבנק בישראל. כלומר, הניכוי אינו מוקנה לפיקדון/תוכנית חיסכון בבנק מחוץ לישראל.

השנייה – הניכוי מוקנה רק לאחד מבני-הזוג. זאת, בין אם הכנסותיהם של בני-הזוג מחויבות במס לפי חישוב מאוחד ובין אם מדובר בחישוב נפרד.

השלישית – הניכוי הינו מהכנסתו החייבת מריבית בנקאית של מקבל הניכוי. דהיינו, הניכוי אינו מקטין את הכנסתו החייבת של מקבל הניכוי ממקורות אחרים שאינם ריבית בנקאית, אלא רק את הכנסתו החייבת מריבית בנקאית.

הרביעית – הניכוי לא יעלה על כלל הכנסתו של מקבל הניכוי מריבית בנקאית. כלומר, לא ייתכן שייווצר הפסד כתוצאה מעודף ניכוי על ההכנסה מריבית בנקאית כאמור.

מנגד, יצוין, כי הניכוי בא בנוסף לנקודות הזיכוי, הזיכויים ונקודות הקצבה המוקנים, ככלל, ליחיד.

כמו-כן, היחיד יהיה זכאי להקלות נוספות בגין הפיקדון/תוכנית החיסכון הבנקאיים אם בשנת-המס הוא או בת-זוגו הגיעו לגיל פרישה/גיל פרישת חובה וביום 1.1.2003 מָלאו לאחד מהם 55 שנים.

לדיון מקיף במיסוי פיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיים, ראו פרק 8 בספרנו מיסוי שוק ההון.