לוגו אלכס שפירא ושות׳

טופס 6111; דו"ח הממונה על חוק חופש המידע ברשות המסים

דברי-הסבר לטופס 6111 לשנת-המס 2018

כידוע, טופס 6111 מהווה נספח לדוחות השנתיים המוגשים לרשות המסים ובו מפורטים סעיפי הדוחות הכספיים, כאשר הָחל משנת-המס 2010 נישומים המנויים בסעיף 240ב(ג) לפקודת מס הכנסה (שנוסף במסגרת תיקון 171 לפקודה) צריכים להגישו באופן מקוּון.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמו דברי-הסבר מעודכנים לטופס 6111 לשנת-המס 2018.
למַעבר לדברי-ההסבר, לחצו כאן.


הדו"ח השנתי של הממונה על חוק חופש המידע ברשות המסים

כידוע, על-פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ("החוק"), אשר נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999, כל אזרח ישראלי או תושב* הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית – ובכלל זאת רשות המיסים – וזאת באמצעות הממונה על החוק ברשות האמורה.

* לעניין זה, "תושב" הינו כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי אתמול פורסם הדו"ח השנתי לשנת 2018 של הממונה על החוק ברשות המיסים (מר שלמה אוחיון, שהינו גם סמנכ"ל בכיר לשירות לקוחות ברשות) (קישור לדו"ח), ובו, בין היתר, סקירת עיקרי הפעילות מתוך תכניות העבודה של החטיבות השונות ברשות המיסים (חטיבת אכיפת הגביה, חטיבת שומה וביקורת, החטיבה לחקירות ומודיעין, חטיבת שירות לקוחות, מינהל המכס, החטיבה המשפטית, החטיבה המקצועית, החטיבה לתכנון וכלכלה, חטיבת מינהל ומערכות מידע, חטיבת החשבות, החטיבה לביקורת פנים ודוברות והסברה) ודיווח על הבקשות לקבלת מידע שהוגשו לרשות המיסים בשנה האמורה, תוך חלוקתן לבקשות שנענו בחיוב (באופן מלא או חלקי) ובקשות שסורבו.