לוגו אלכס שפירא ושות׳

טופס 101 אלקטרוני ותשלום קצבה

פורסמה הנחייתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים בנושא (קישור להנחיה).

בחלקהּ הראשון, כוללת ההנחייה הוראות המאפשרות למעבידים העומדים בתנאי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 והעומדים בתנאים המנויים בהנחייה, להפיק את טופסי ה-101 ונספחיהם בצורה אלקטרונית במקום למלא את כרטיס העובד באופן ידני כאמור בתקנות.

בחלקהּ השני, מפרטת ההנחייה את התנאים שבהתקיימם מעביד המשלם משכורת שהיא קצבה על-פי סעיף 2(5) לפקודה יהיה רשאי לפטוֹר את מקבלי הקצבה ממילוי טופס 101 ידני מדי שנה.