לוגו אלכס שפירא ושות׳

התארכות תחולתן של הוראות חקיקה בעקבות התפזרות הכנסת; החלטות מיסוי חדשות במיסוי מקרקעין: B.O.T ומכירת דירה שהתקבלה במסגרת תמ"א 38/2

התארכות תחולתן של הוראות חקיקה בעקבות התפזרות הכנסת

ביום 27.12.2018 פורסם ברשומות חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ט-2018, בגדרו נקבע, כי הכּנסת העשרים תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה וכי הבחירות לכּנסת העשרים ואחת תתקיימנה ביום 9.4.2019.

כידוע, סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת* קובע, כי "כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת – יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים" [ההדגשה אינה במקור – א' ש'].

* לדיון בהוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, ראו את פסק-הדין של השופט ד"ר ש' בורנשטין בת"צ 54977-01-15 פומרנץ נ' רשות המיסים (14.4.2017) (קישור לפסק-הדין).

שעה שכך, הוראות החקיקה שעתידות היו לפקוע בתקופה המנויה בסעיף 38 האמור תַמשכנה לחול עד 22.7.2019, ובכללן תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1986 המקנות, בתנאים מסוימים, זיכוי ממס בשל הכנסה מעבודה במשמרת שנייה או שלישית (כהגדרתן בתקנות),* הוראת-השעה שנקבעה בסעיף 10 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015 (קישור לחוק) לגבי מכירת קרקעות בידי יחיד (לרבות חברה משפחתית ושותפוּת)** והוראות המַעבר שנקבעו בסעיף 96(ב)(1), (3) ו-(4) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (קישור לחוק ההתייעלותואשר עניינן בהעברת דירה מבעלוּת החברה לבעלוּת בעל המניות עד ליום 31.12.2018.***

* תחולתן של תקנות אלו הוארכה עד ליום 31.12.2018, וזאת במסגרת תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ז-2017 (קישור לתקנות).
** לפי הוראה זו, מכירת קרקעות שנרכשו לפני יום 7.11.2011 (דהיינו, שחלק מהשבח הריאלי בגינהּ חייב במס בשיעור שולי, לפי חישוב ליניארי) ושלגביהן מתקיימת אחת משתי החלופות המנויות בהוראה (קרקע לבניית 8 דירות לפחות / קרקע לבניית 1,000 דירות או יותר) תחויב במס שבח בשיעור מופחת.
*** אנו ערים לכך שנוסח הוראות המַעבר מאפשר פרשנות שונה לפיה הוראות אלו אינן כפופות לסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.

החלטות מיסוי

רשות המסים פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי מקרקעין

החלטת מיסוי 2239/18 – מכירת דירה שהתקבלה במסגרת תמ"א 38/2 

עניינה של החלטה זו (קישור להחלטה) בשאלה האם ניתן למכור בפטוֹר ממס שבח דירת מגורים הנבנית במסגרת פרוייקט תמ"א 38/2 מייד עם סיום הבנייה,* וזאת בשים לב לתנאי הקבוע בסעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין לפיו על המוֹכר להיות בעל הזכות בדירה הנמכרת במשך 18 חודשים לפחות מיום שהייתה לדירת מגורים.

* לדיון בפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים במסגרת פרוייקט תמ"א 38/2 כאמור (דהיינו, במסגרת ההתקשרות עם היזם), ראו את פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין זיונץ (ע"א 1827/15).

במסגרת ההחלטה נקבע, כי מגורי המוֹכרת בדירת המגורים מושא הסכם התמ"א (דהיינו, הדירה שנהרסה יחד עם הבניין), עובר להריסתה, אכן עונים לתנאי האמור.

החלטת מיסוי 1009/18 – B.O.T

עניינה של החלטה זו (קישור להחלטה) ברשות מקומית שהינה הבעלים של זכויות במקרקעין בתחום שיפוטה ("המקרקעין") ואשר עליו עתידה הרשות להקים, באמצעות חברה לפיתוח כלכלי בבעלותה המלאה שהינה תאגיד עירוני שהוסדר על-פי נהלי משרד הפנים ("החברה"), קמפוס בתי ספר לאומנויות, לרבות שטח מסחרי, שטח ציבורי פתוח ("הבינוי העילי") וחניון ציבורי תת קרקעי ("החניון הציבורי"). החניון הציבורי עתיד לשרת את ציבור משתמשי הבינוי העילי ואת ציבור תושבי העיר.
לנוכח כשלון מכרז שפרסמה הרשות להתקשרות עם יזם להקמה, תפעול ותחזוקה של החניון הציבורי לתקופה קצובה, הוחלט כי החברה תקים את החניון הציבורי ועם השלמתו יועבר החניון לחזקתה של החברה לצורך הפעלתו.
עוד הוחלט, כי בתמורה למתן שירותי הקמת החניון הציבורי על-ידי החברה, החניון יתופעל על-ידי החברה למשך תקופה של 24 שנים ו-11 חודשים מתום תקופת ההקמה ("תקופת ההפעלה"); וכי בתום תקופת ההפעלה תמסור החברה את החניון הציבורי לרשות המקומית במצבו As-Is במצב תקין וראוי לשימוש ומתוחזק ברמה נאותה, בכפוף לבלאי סביר, וכשהוא כולל כל שיפוץ, שיפור, תוספת וכו' המחוברים למתחם באופן קבע, והכל ללא תמורה.

במסגרת ההחלטה נקבע, כי ככל שמשך התקופה בה מועמדים המקרקעין לחברה לצורך הקמת והפעלת החניון הציבורי, בנטרול תקופת ההקמה, לא יעלה על 24 שנים ו-11 חודשים, אזי הוא לא יהווה "זכות במקרקעין" כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין.

יושם אל לב, כי הסכמתה של הרשות לנטרל את תקופת ההקמה במניין תקופת ה"חכירה" מהווה שינוי של עמדתה שהובאה בהחלטת מיסוי 4457/11 והדבר מצוין במפורש בהחלטה החדשה.