לוגו אלכס שפירא ושות׳

שיעור המס החל על משקיע תושב ישראל בקרן גידור המשקיעה בנכסים פיננסיים

נבקש לעדכנכם בדבר הנחייתה של רו"ח (עו"ד) נעמה שואן, מנהלת תחום מיסוי שוק ההון בחטיבה המקצועית שברשות המסים, לאיגוד קרנות הגידור בישראל (קישור להנחייה).

על-פי ההנחייה, יחיד תושב ישראל המשקיע בקרן גידור כאמור וההכנסה מהשקעה זו אינה מהווה הכנסה מעסק בידיו, יחויב במס (וכך גם יהיה הניכוי במקור על-ידי הקרן) בשיעור הקבוע בסעיף 91(ב)(1) לפקודת מס הכנסה (דהיינו, בשיעור שלא יעלה על 25%), וזאת לגבי חֵלקו בתוצאות הפעילות בשנת-המס שהוא רווח (לרבות רווחי הון ריאליים ממימוש השקעות הקרן ו/או רווחי הון ריאליים הנובעים מעליית ערך של נכסים שטרם מומשו בהתאם לקביעת החלטת המיסוי הרלוונטית לפעילות הקרן) ועל רווח ההון הריאלי במכירת יחידה, פדיון יחידה ובפירוק הקרן, ובלבד שהקרן לא תבעה בניכוי הוצאות מימון (כמשמעותן בסעיף 3 להנחייה) ושהיא אינה "בעל מניות מהותי" כאמור בסעיף 91(ב)(2) לפקודה.
עוד צוין בהנחיה, כי ככל שהקרן תבעה הוצאות מימון (כמשמעותן בסעיף 3 להנחייה), אזי שיעור המס שיחול על המשקיע (לרבות שיעור המס שינוכה במקור על-ידי הקרן)  יהיה בהתאם להוראות סעיף 101א(ב) לפקודה (דהיינו, 30%), וזאת ללא קשר לגובה הוצאות המימון שנדרשו ביחס לרווחי המשקיע.

שיעורי המס כאמור יחולו על הכנסות שנצמחו הָחל ביום 1.1.2019, לרבות על אישורים שהוצאו לפני המועד האמור בכפוף להיותם בתוקף בהתאם לתנאי אותם אישורים.