לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת – העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי; הקלות ברישום עסקות מכר/חכירה

תזכורת – העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי

במבזק מיום 30.12.2016 דיווחנו אודות פרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 ("חוק ההתייעלות" או "החוק"(קישור לחוק ההתייעלות), בגדרו נכללו, בין היתר בין היתר, הוראות הקובעות חיוב במס של משיכת כספים או נכסים מחברה בידי בעל מניות מהותי אשר אינם מוחזרים במועד שנקבע לעניין זה (ראו סעיף 94(1) לחוק ההתייעלות ע' 274 ואילך וכן סעיף 96 לחוק, ע' 279–281).
"משיכה מחברה" כוללת, בין היתר, העֳמדת נכס של החברה לשימוש בעל המניות המהותי או קרובו, במישרין או בעקיפין והנכסים שעליהם תחול הוראה זו כוללים, בין היתר, דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי או קרובו, ולרבות תכולתה.

במקביל, ועל-מנת לאפשר לבעל המניות המהותי להיערך להוראות החדשות, נקבעו בהוראות-המעבר שבסעיף 96(ב) לחוק מספר חלופות ובכללן העברת הדירה מבעלוּת החברה לבעלות בעל המניות, וזאת עד ליום 31.12.2018.


הקלוֹת ברישום עסקות מכר/חכירה

פורסמה הודעת רשות המסים לפיה הָחל מיום 1.12.2018 נכנסה לתוקף הנחיה חדשה המשותפת לאגף רישום והסדר מקרקעין (טאבו) במשרד המשפטים, רשות המסים ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י), לפיה מי שרכש זכות במקרקעין אשר נרכשה במקור מרמ"י והאישורים בגין העִסקות הקודמות הוצגו לרמ"י או לחברה המשכנת ואשר מבקש לרשום את העִסקה בפנקסי המקרקעין לא יידרש להציג אישורי מיסים (מס שבח ומס רכישה).

ההנחייה האמורה באה בעקבות בדיקה מקיפה שנערכה על-ידי שלושת הגופים ובה התברר כי ניתן לוותר על הדרישה להמצאת כלל האישורים שניתנו בעבר, שכּן עלה כי הגוף אשר בו הועברו הזכויות עד לרישום העִסקה בפנקס רישום המקרקעין (רמ"י או החברה המשכנת) הקפיד לדרוש את אישורי המיסים (מס שבח ומס רכישה) בכל העברה שבוצעה.

למַעבר להודעת הרשות בעניין זה, לחצו כאן.