לוגו אלכס שפירא ושות׳

חובת הסודיות לפי חוק מיסוי מקרקעין

פורסמה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין עו"ד פדר.

עניינה של ההחלטה בבקשת רשות המסים לבטל צו שניתן לבקשת המנהל המיוחד של חייב שלגביו ניתן צו כינוס נכסים, בגדרו נקבע, כי על משרדי מיסוי מקרקעין להנפיק פלט עסקאות במקרקעין של אביו המנוח של החייב על-מנת שניתן יהיה לדעת האם היו למנוח נכסים במועד פטירתו וככל שיתברר כי למנוח היו אכן נכסים, יפעל המנהל המיוחד לקבלת צו ירושה מכוח יועברו הנכסים שמגיעים לחייב במסגרת הירושה, לקופת פשיטת הרגל.
לטענת רשות המיסים, מוטלת עליה חובת סודיות סטטוטורית מכוח הוראות סעיף 105(א) לחוק מיסוי מקרקעין, שהפרתה מהווה עבירה; וכי רק בכפוף להמצאת צו ירושה או צו קיום צוואה של המנוח, ניתן יהיה להעביר את המידע למבקש, שאחרת לא ידוע כלל אם החייב הוא יורש של אביו המנוח וממילא מנוּעה הרשות למסור כל מידע על נכסי המנוח עקב האיסור הקבוע בחוק.

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט נ' שילה, קיבל את הבקשה (קישור להחלטה).
השופט שילה קבע, כי הוראות סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין ברורות וכי קיים איסור שבצדו סנקציה פלילית למסור מידע שהגיע לרשות מתוקף תפקידה על-פי חוק, אלא אם הדבר נדרש לצורך ביצועו של החוק או חוק אחר או בקשר לעבירה על החוק או על-פי היתר משר האוצר. עוד קבע השופט, כי העברת מידע לבעל תפקיד אינה מהחריגים המתירים גילוי המידע.
השופט הוסיף וציין, כי הוראות סעיף 18ג לפקודת פשיטת הרגל – לפיהן בעל התפקיד מוסמך "לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים לעניינו של החייב... מכל אדם שיש יסוד סביר להניח כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו" – אינן גוברות על הוראות סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין, באשר האחרונות הינן הוראות ספציפיות.
לגופו של עניין, ציין השופט שילה, כי הפתרון לבעיה שעומדת בפני המבקש פשוט ביותר: עליו להגיש בקשה לצו ירושה, ולאחַר שיינתן צו כאמור הרשות תעביר לו את המידע. לחלופין, המבקש יכול להגיש בקשה להתמנות כמנהל עיזבון זמני ולאחַר שימונה, יוכל בכובעו כמנהל עיזבון המנוח לקבל את המידע מהרשות.
לאור האמור, קבע השופט, כי הצו שניתן לרשות המסים לצורך קבלת מידע, מבוטל; וכי לאחַר שהמבקש ימציא צו ירושה או צו קיום צוואה ויתברר כי החייב הוא אחד מיורשי המנוח, יהיה על הרשות להעביר את המידע אודות נכסי המנוח.