לוגו אלכס שפירא ושות׳

חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין חיקמט טאהא.

עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטה בהשגה שהגיש המערער, בעל עסק לעבודות ריצוף, טיח ושיפוצים, בהתייחס לשומת מס תשומות שהוציא לו המשיב, מנהל מע"מ פתח תקווה, לתקופה שבין יוני 2012 לדצמבר 2014 בסך של כ-830 אלפי ש"ח (קרן) בהתאם לסמכותו לפי סעיף 77 לחוק מע"מ וכן בהתייחס לקנס שהטיל עליו המשיב בגין אי-ניהול ספרים כדין, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 95 לחוק מע"מ.
לטענת המשיב, חקירה וביקורת שנערכה למערער הצביעה על כך שזה דרש בניכוי מס תשומות בגין 24 מסמכים הנחזים כחשבוניות מס פיקטיביות.
המערער, לעומת זאת, טוען, כי מאחורי כל החשבוניות שקיבל עומדות עסקאות אמת וכי נתן אמון מלא על-ידי מי שהוציא את אותן חשבוניות (על-שם חברות שונות), כך שלא ידע שמדובר בחשבוניות מס שהוצאו שלא כדין, ולפיכך גם אין הצדקה להטיל עליו קנס. 

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
השופט ד"ר בורנשטין קבע, כי בחינת מכלוֹל הראיות שהוצגו בפניו מביאה למסקנה, כי לא עלה בידי המערער לסתור את טענת המשיב כי החשבוניות הנדונות הן פיקטיביות, שכּן מהראיות עולה בבירור כי לאף לא אחת מהחברות שעל שמן הוצאו החשבוניות קיים קשר לעבודות המצוינות באותן החשבוניות, הן לא קיבלו את התשלומים המצוינים בהן והגורמים מטעמן כלל לא הכירו את המערער או את מי שהוציא את החשבוניות על שמן. בהתאם, קבע השופט, כי המערער לא עמד בתנאי המבחן האובייקטיבי הנדרש לצורך הכרה בניכוי מס התשומות.
עוד קבע השופט, כי לא רק שהמערער לא נקט בכל האמצעים הסבירים על-מנת להבטיח את תקינוּת החשבוניות, אלא אף שהיה ער לכך שמדובר בחשבוניות שהוצאו שלא כדין, ולמצער עָצם עיניו מפני אפשרות זו, וממילא המערער אף אינו עומד בתנאי החריג הנדרש לצורך ניכוי חשבוניות פיקטיביות על-פי המבחן הסובייקטיבי.