לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקון מוצע להוראות ניהול פנקסי חשבונות לגבי יהלומנים

רשויות המס פרסמו להערות הציבור טיוטת תיקון להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג-1973 ("התיקון המוצע") (קישור לתיקון המוצע).

בגדרו של התיקון המוצע, נכללים מספר שינויים בתוספת טז' להוראות ניהול פנקסי חשבונות, שעניינה בחובת ניהול ספרים על-ידי יהלומנים, וזאת בעקבות המלצות הוועדה שמונתה בחודש דצמבר 2011 על-ידי מנהל רשות המיסים דאז על-מנת לבחון ולהמליץ על דרכי הטיפול ביהלומנים.