לוגו אלכס שפירא ושות׳

פחת מואץ לעידוד שימוש בתחליפי נפט בתחבורה; הפקדה לקרן השתלמות בידי עצמאי שהוא גם שכיר

פחת מואץ לעידוד שימוש בתחליפי נפט בתחבורה

פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 ("הוראת-השעה") (קישור להוראת-השעה), בגדרן נכללים התיקונים הבאים לתקנות הפחת:

א. פחת בשיעור 20% למיתקן המשַמש לערבול תערובת מתנול ובנזין שהותרה לשַמש כדלק ברכב מנועי ואינו משַמש לכל צורך אחר ובלבד שאחוז המתנול בתערובת עולה על 14%;
ב. פחת בשיעור 20% למכונה או ציוד המשַמשים לתדלוק כלי רכב בגז טבעי בלבד בתחנה לתדלוק כלי רכב בגז טבעי שקיבלה אישור תקינוּת לפי פרק ב'1 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 וכן למבנה הנדרש לצורך קבלת אישור כאמור;
ג. פחת בשיעור 33.3% לכלי רכב מהסוגים המפורטים בהוראת-השעה ובכלל זאת אוטובוסים חשמליים, רכב הוראת נהיגה ומוניות.

תחולתה של הוראת-השעה מוגבלת בזמן (ראו תקנה 3 להוראת-השעה) וניתן לבחור בשיעור הפחת המנוי בה או בשיעור פחת לפי דין אחר (ובכלל זאת תקנות הפחת) ובלבד שלא יידרש פחת בשיעור העולה על 100%.

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון)

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 ("חוק ההתייעלות") (קישור לחוק ההתייעלות) תוקנו, בין היתר, הוראות סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה,* כך שעצמאי יוכל להפקיד 4.5% מהכנסתו לקרן השתלמות ולהיות זכאי בשלהם להטבת מס, בלא תלות בהפקדה של 2.5% נוספים לקרן השתלמות אשר הוא אינו זכאי בשלהם להטבת מס.

* ראו סעיף 15(5) לחוק ההתייעלות.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשע"ח-2018 ("התיקון") (קישור לתיקון), בגדרן בוצע תיקון מקביל בתקנה 2(5) לתקנות ניכוי הוצאות מסוימות, המַסדירה את ניכוי ההוצאה לעצמאי שהוא גם שכיר.