לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזרים של רשויות המס

להלן רשימת ההוראות המקצועיות העיקריות שרלבנטיות למיסוי השקעות בקרנות נאמנות:

● הקלות במס לתושבים חוזרים ועולים חדשים – עדכונים והבהרותחוזר מ"ה 2/2005 מיום 21.3.2005

● דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל, חוזר מ"ה 23/2004 מיום 20.8.2004

● סיווג הכנסות ממכירת ניירות ערך ומעסקאות עתידיות הנסחרים בבורסה כהכנסה פירותית או הוניתחוזר מ"ה 13/2004 מיום 30.6.2004

● הרפורמה במס הכנסה – כללי המרה לשקלים חדשיםחוזר מ"ה 9/2004 מיום 17.6.2004

● הרפורמה במס הכנסה – מיסוי קרנות נאמנוּת ובעלי היחידות בהןחוזר מ"ה 7/2003 מיום 22.5.2003.

● הרפורמה במס הכנסה – זיכוי בגין מסי חוץחוזר מ"ה 26/2002 מיום 31.12.2002

● הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק ה' לפקודהחוזר מ"ה 23/2002 מיום 31.12.2002

● הרפורמה במס הכנסה מיסוי רווחי הון והכנסות מניירות ערך הנסחרים בבורסהחוזר מ"ה 22/2002 מיום 30.12.2002

● הרפורמה במס הכנסה – מיסוי בינלאומיחוזר מ"ה 21/2002 מיום 15.12.2002

● הרפורמה במס הכנסה – קיזוז הפסדים מחו"לחוזר מ"ה 18/2002 מיום 15.12.2002

● הרפורמה במס הכנסה – הקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזריםחוזר מ"ה 17/2002 מיום 15.12.2002, תיקון לחוזר מ"ה 17/2002 מיום 27.1.2003