לוגו אלכס שפירא ושות׳

חובת ניכוי מס במקור בפדיון יחידות בקרן נאמנות ובתשלום רווחים לבעלי היחידות

כללי 

תקנות מס הכנסה קובעות חובת ניכוי מס במקור בעת פדיון יחידה בקרן נאמנוּת ובעת תשלום רווחים לבעלי היחידות.

החובה לנכות מס במקור כאמור אינה חלה במקרים הבאים:

1. כאשר מדובר בפדיון יחידות בקרן נאמנות חייבת או בתשלום רווחים לבעל יחידה בקרן נאמנוּת חייבת.

2. כאשר מדובר ביחיד המשלם תמורה בפדיון יחידה בקרן נאמנוּת שלא בתחום עִסקו או משלח-ידו.

3. כאשר מדובר בתאגיד בנקאי או חבר בורסה המשלם לתושב-חוץ תמורה בפדיון יחידה בקרן נאמנות להשקעות-חוץ אם תושב-החוץ פטור ממס על רווח ההון במכירה זו ובתנאי שתושב-החוץ הגיש למשלם בתוך 14 ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים (אם היה בישראל), הצהרה לפי טופס 2402, על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור ממס.

4. כאשר בעל היחידה הוא אחד מאלה: (א) המדינה, וכל גוף ציבורי שהוקם על-פי דין שדינו כדין המדינה לעניין תשלום מסים; (ב) רשות מקומית, למעט אגודה שיתופית וכל גוף אחר הממלאים אותה שעה תפקידיה של רשות מקומית; (ג) הסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית; (ד) הקרן הקיימת לישראל; (ה) קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל; (ו) מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, שאישר לעניין זה נציב מס הכנסה; (ז) קופת גמל; (ח) תאגיד בנקאי; (ט) חברת ביטוח; (י) איגוד ערים; (יא) מועצה דתית; (יב) קרן נאמנוּת; (יג) כל אדם אחר שאוּשר לעניין זה בידי פקיד-השומה לאותה שנת-מס.

פקיד השומה רשאי להתיר בכתב, כי ניכוי המס לפי התקנות יוקטן, אם הוא סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעורים הקבועים באותן תקנות. על-כן, מי שסבור, כי הניכוי במקור יהיה ביתר, רשאי לפנות מראש לפקיד השומה בבקשה לניכוי בשיעור מוקטן ואף בבקשה לפטור מהחובה לנכות מס במקור.

בכל מקרה, הואיל והמס המנוכה במקור עשוי להיות גבוה יותר מהמס בו חייב המוכר, יש לבדוק האם זכאי המוכר להחזר מס.

לבסוף, יודגש, כי הפרטים הכלולים באישור בדבר המס שנוכה במקור עשויים להיות בלתי מדויקים וכתוצאה מכך עשויים להביא לתשלום מס ביתר. על-כן, יש להקפיד ולבדוק את נכונות הפרטים כאמור.

שיעור המס שיש לנכות במקור בפדיון יחידה בקרן נאמנוּת פטורה

שיעור המס שיש לנַכּות במקור בשל פדיון יחידה בקרן נאמנות פטורה בידי יחיד הינו 25% מרווח ההון הריאלי.

ואילו שיעור המס שיש לנַכּות במקור בשל פדיון יחידה בקרן נאמנות פטורה או בקרן נאמנות חייבת בידי חברה הינו 25% מרווח ההון הריאלי.

שיעור המס שיש לנכות במקור בתשלום רווחים מקרן נאמנוּת פטורה

שיעור המס שיש לנַכּות במקור בתשלום רווחים מקרן נאמנות פטורה ליחיד הינו 25%.

שיעור המס שיש לנכות במקור בתשלום רווחים מקרן נאמנות פטורה או מקרן נאמנות חייבת לחברה הינו 25%.

עם זאת, החובה לנכות מס במקור כאמור לא חלה אם מדובר בחלוקת רווחים מקרן נאמנות להשקעות-חוץ למקבל שהוא תושב-חוץ.

לדיון מקיף בנושא מיסוי קרנות נאמנות, ראו פרק 11 בספרנו מיסוי שוק ההון.