לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיסוי השקעות בקרנות נאמנות בידי קופת גמל

הכּלל 

ככלל, קופת גמל פטורה ממס על הכנסתה ובלבד שזו לא הושגה מעסק שקופת הגמל עוֹסקת בו או מכּל הכנסה ששולמה על-ידי חבר-בני-אדם העוֹסק בעסק שהוא בשליטת קופת הגמל או שלקופת הגמל יש בו החְזקה מהותית. 

פועל יוצא מכך, שרווחיהן של קופות גמל מפדיון יחידות בקרנות נאמנוּת פטורים ממס. זאת, למרות שאותם רווחים מהווים, לפי טיבם, הכנסה אקטיבית. 

כמו-כן, רווחים שחילק מנהל קרן נאמנוּת לקופת גמל פטורים אף הם ממס ובלבד שהקרן אינה בשליטת קופת הגמל ולקופת הגמל אין בה החזקה מהותית (קיימות הגדרות מיוחדות לעניין זה למונחים שליטה והחזקה מהותית)

החריג לכלל – הכנסה של קופת גמל שמקורהּ בקרן נאמנוּת פטורה אשר למעלה מ-25% משוויָן הממוצע של השקעותיה בשנת-המס הן בניירות ערך זרים

קופת גמל שרכשה יחידה בקרן נאמנות פטורה לפני 1.1.2005 שיותר מ-25% משוויָן הממוצע של השקעותיה בשנת-המס הינו מניירות-ערך זרים, תחויב במס בשיעור 35% הן על רווח הון בפדיון היחידה והן על הרווחים שיחולקו לה ממנהל הקרן, וזאת לגבי אותו חלק מהרווח שנצבר, באופן ליניארי, עד ליום 1.1.2005.

לדיון מקיף בנושא מיסוי קרנות נאמנות, ראו פרק 11 בספרנו מיסוי שוק ההון.