לוגו אלכס שפירא ושות׳

דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2017; דע זכויותיך וחובותיך; הכרה בקבלה בגין תרומות שנשלחו כ"מסמך ממוחשב"

דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2017
רשות המיסים הודיעה על החלטת מנהל רשות המסים החדש, מר ערן יעקב, בדבר דחיית המועד להגשת הדו"ח השנתי (לשנת-המס 2017) לגבי כלל הציבור, כדלקמן:
  • לגבי יחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח מקוּון,* מועד הגשת הדו"ח יידחה עד ליום 31.5.2018.
    * נזכיר, כי בעקבות תיקון 161 לפקודה,** נדרש כל יחיד*** החייב בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים – שהייתה לו במהלך שנת-המס נשוא הדו"ח הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות – להגיש את הדו"ח באופן מקוּון.
    ** תיקון 161 חוקק במסגרת פרק ה לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 (קישור לתיקון).
    *** למעט יחיד הפטוּר מחובת הגשת דו"ח מקוּון כאמור מכוח תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דו"ח עצמאי מקוון), התש"ע–2010.
  • לגבי יחידים וחברות החייבים בהגשת דו"ח מקוּון כאמור, מועד הגשת הדו"ח יידחה ליום 28.6.2018.
נציין, כי עניינה של ההודעה בנישומים שאינם מיוצגים על-ידי רואה-חשבון (או יועץ מס). לגבי נישומים שהינם מיוצגים נוהגת רשות המיסים ליתן אַרכּה להגשת הדו"ח בהתאם להסדרים בין הרשות למיַיצגים.
עוד נציין, כי על-פי ההודעה, היישום לשידור הדוחות השנתיים המקוּונים ליחידים ולחברות לשנת-המס 2017 יופעל במהלך החודשים אפריל ומאי 2018, בהתאמה.
 
דע זכויותיך וחובותיך 2017
רשויות המס פרסמו את המדריך המלא להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2017 (קישור למדריך).
 
הכרה בקבלה בגין תרומות שנשלחו כ"מסמך ממוחשב"
פורסם מכתבה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים בנושא שבנדון (קישור למכתב).
במסגרת המכתב נכלל רענון ההנחיות בעניין קבלה כמסמך ממוחשב כפי שפורטו בחוזר מס הכנסה 24/2004 בנושא "שינויים בהוראות ניהול ספרים – מסמכים ממוחשבים" (קישור לחוזר) אשר רלבנטיות גם בעניין קבלה בגין תרומה.