לוגו אלכס שפירא ושות׳

ניכוי הוצאות הנפקה

כידוע, הוצאות הנפקה אינן מותרות, ככלל, בניכוי, בהיותן הוצאות הוניות.
חריג לכלל האמור מהווה חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט–1969 המתיר לנַכּוֹת לצורכי מס הוצאות שהוצאו לשם הנפקת מניות חברה בבורסה בישראל רק לחברה תעשייתית כמשמעותה בחוק האמור, וזאת על-פני שלוש שנות-מס.
 
בעניין זה, נבקש לעדכנכם, כי פורסם חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת השעה), התשע"ח–2018 ("החוק") (קישור לחוק).
בגדרו של החוק נקבע, כי חברה או שותפוּת תהיינה זכאיות לנַכּות הוצאות שהיו להן להנפקת מניות או יחידות השתתפות (לפי העניין), הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, וזאת בשנה שבה בוצעה ההנפקה.
תחולת החוק נקבעה רטרואקטיבית לגבי הנפקה שנעשתה ביום 1.1.2018 ואילך, תוך שהחוק יעמוד בתוקפו עד ליום 31.12.2020 (עם זאת, שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את תוקפו של החוק לתקופות נוספות שלא תעלינה על שלוש שנים כל אחת).