לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת – הודעה על בקשה להיחשב חברת בית עד ליום 17.3.2018

במבזק מיום 17.1.2018 דיווחנו אודות פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 245), התשע"ח-2018 ("התיקון"(קישור לתיקון), בגדרו, בין היתר, הוחלפו הוראות סעיף 64 לפקודת מס הכנסה שעניינן בחברת בית ותוך שנקבעו בתיקון הוראות-מַעבר (ראו סעיף 5(ב) ואילך לתיקון).
 
הוראות-המַעבר האמורות קובעות, בין היתר, כי חברה שהתאגדה לפני התיקון ובדוח האחרון שהגישה לא ביקשה שיחולו עליה הוראות סעיף 64 לפקודה בנוסחו הקודם, רשאית להגיש בקשה בתוך 60 יום ממועד פרסומו של התיקון (דהיינו עד ליום 17.3.2018) ויראו אותה כחברת בית מיום ההודעה אם התקיימו שאר התנאים בסעיף.
 
עוד נקבע בהוראת-המעבר, כי חברה שהוראות סעיף 64 לפקודה בנוסחו הקודם חלו עליה וסוּוגה כחברת בית, אך לא הגישה דוח לשנים 2016 או 2017, רשאית להגיש לפקיד-השומה עד ליום 17.3.2018 בקשה שיראו בה כחברת בית, גם אם אינה עומדת באחד או יותר מהתנאים הבאים: מספר בעלי המניות בה אינו עולה על 20; אין בין בעלי המניות בחברה תאגיד שקוף; ואם מדובר בחברה תושבת-חוץ – היא תאגיד שקוף, גם במדינת מושבה.