לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזר בנושא מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים

לאחַר שפרסמה את טיוטת החוזר, פרסמה רשות המסים את החוזר המקצועי (קישור לחוזרהמַסדיר מיסוי הכנסות שהתקבלו בקשר עם פעילויות המערבות מטבעות וירטואליים, כגון: הביטקוין והלייטקוין.
 
על-פי החוזר, המטבעות הווירטואליים אינם מהווים "מטבע" או "מטבע חוץ" לעניין חוק בנק ישראל ומשכך גם לעניין פקודת מס הכנסה, ובהתאם יש לראות בהם בגֶדר "נכס" כמשמעותו בסעיף 88 לפקודה שהרווח ממכירתם חייב במס רווחי הון (זולת בידי מי שמדובר לגביו בהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה).
החוזר מתייחס גם לשימוש במטבע וירטואלי לצורך רכישת נכס או שירות, אשר מהווה על-פי החוזר עסקת חליפין; וכן להשלכות מע"מ הגלומות בשימוש/מכירה של מטבע כאמור.