לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיסוי השקעות בקרן נאמנות פטורה בידי יחיד תושב ישראל

מיסוי פדיון יחידות בקרן נאמנוּת פטורה 

רווח-הון ריאלי מפדיון יחידה בקרן נאמנות פטורה בידי יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור 25%.*

* לא כולל חבות אפשרית במס נוסף בשיעור 3%.

מיסוי חלוקת רווחים בקרן נאמנוּת פטורה 

רווחים שמחַלק מנהל קרן נאמנות פטורה לבעל יחידה שהוא יחיד תושב-ישראל חייבים במס בשיעור 25%.* זאת, בתנאי שהרווחים אינם מהווים הכנסה עסקית בידי היחיד.

* לא כולל חבות אפשרית במס נוסף בשיעור 3%.

כללי קיזוז הפסדי הון שמקורם בפדיון יחידות בקרן נאמנוּת פטורה

כללי 

ככלל, הפסד הון בפדיון יחידות בקרן נאמנוּת פטורה בידי יחיד תושב-ישראל נוצר כאשר עלות היחידות גבוהה יותר מהתמורה שהתקבלה בפדיונן. 

כללי קיזוז הפסדים שנוצרו בשנת-המס

הפסד הון (שאילו היה רווח היה חייב במס) בפדיון יחידות בקרן נאמנוּת פטורה שנוצר ליחיד תושב ישראל מותר בקיזוז כנגד רווח הון מכל סוג שהוא (לרבות שבח מקרקעין), כנגד רווחים שחילק מנהל הקרן שיחידותיה נפדו* וכנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות-ערך אחרים ובלבד ששיעור המס החָל על המוכר בגין הריבית או הדיבידנד לא עולה על 25%.

* הוראות החוק אינן קובעות זאת במפורש אלא מתייחסות לדיבידנד (ולא לרווחים). 

כללי קיזוז הפסדים שנוצרו בשנות-מס קודמות (הפסדים מועברים)

הפסד הון מועבר מפדיון יחידות בקרן נאמנוּת פטורה (שנוצר ליחיד תושב ישראל) מותר בקיזוז כנגד רווח הון מכל סוג שהוא (לרבות שבח מקרקעין)

לדיון מקיף בנושא מיסוי קרנות נאמנות, ראו פרק 11 בספרנו מיסוי שוק ההון.