לוגו אלכס שפירא ושות׳

שינוי סיווגם של מלכ"רים הניגשים למכרזים לעוסק

פורסמה הודעת רשות המסים בנושא "שאלת האפליה בהתמודדות במכרזים או פעילות המבוצעת הן על ידי מלכ"רים והן על ידי עוסקים" (קישור להודעה).
בגדרה של ההודעה צוין, כי במקרים בהם המדינה ו/או כל זרוע אחרת שלה תפרסם מכרז ובין מגישי הצעה למכרז יהיו גם גופים המסוֹּוגים כמלכ"ר וגם גופים המסוּוגים כעוסק לעניין חוק מע"מ, ויתברר כי מטרת פעילות המלכ"ר המתמודד במכרז היא לשם השגת רווחים (לרבות רווח זמני שישמש את המלכ"ר בפעילותו המלכ"רית), תפעל רשות המסים לשינוי הסיווג של המלכ"ר לעוסק בְּשל הפעילות האמורה, וזאת על כל המשמעויות הכרוכות בשינוי הסיווג.