לוגו אלכס שפירא ושות׳

הסדר מיסוי חדש לחברות בית ותיקון ההסדר לגבי חברות משפחתיות; תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2019; הרחבת הפטור מהגשת דוח שנתי ועוד

תיקון 245 לפקודת מס הכנסה
פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 245), התשע"ח-2018 ("התיקון") (קישור לתיקון).
בגדרו של התיקון נקבעו שלושה תיקונים עיקריים:
האחד – תיקון הוראות סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה – הקובעות חיוב במס של משיכת כספים או נכסים מחברה בידי בעל מניות מהותי אשר אינם מוחזרים במועד שנקבע לעניין זה – כך שהן לא תחולנה על חברה שאינה תאגיד שקוף (לעניין זה, "תאגיד שקוף" משמע חברה שהכנסתה או הכנסתה החייבת מיוחסת לבעלי הזכויות בה, למעט אם כל בעלי הזכויות בה הן חברות החייבות במס לפי סעיף 126(א) לפקודה).
השני – קביעת הוראות חדשות (בהן נעסוק בהרחבה בהמשך) לגבי מיסוי חברת בית, וזאת בדומה להוראות שנקבעו במסגרת תיקון 197 לגבי חברה משפחתית;*
* תשומת לבכם להוראות המַעבר.
השלישי – תיקון חלק מההוראות שנקבעו, כאמור, בתיקון 197 לגבי חברה משפחתית.
 
לוח עזר לחישוב מס הכנסה
רשות המסים פרסמה את לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2018 (קישור ללוח העזר).
במסגרת הלוח נכללים סכומים מעודכנים הרלבנטיים לחישוב החבות במס בשנת-המס 2018 ובכלל זאת מדרגות המס, מס נוסף, נקודות זיכוי, שיעורי ריבית 3(ט) ו-3(י), הטבות מס, תרומות, הוצאות וניכויים, פטוֹר ממס לנכה, הגרלות הימורים ופרסים, פטוֹר מהגשת דוח שנתי, שווי שימוש, ישובים מוטבים ועוד.
 
הרחבת הפטור מהגשת דוח שנתי
כידוע, לאור תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988 ("תקנות הפטוֹר"), יחיד תושב-ישראל פטוּר מהגשת דו"ח שנתי בתנאי שכּל הכנסתו באותה שנת-מס הייתה מההכנסות המנויות בתקנות או מצירוף של כולן או חלקן.
זאת, בכפוף לסייגים המנויים בתקנות הנ"ל.
 
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי פורסמו תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשע"ח-2018 ("התקנות") (קישור לתיקון).
במסגרת התיקון, נוספה לרשימת ההכנסות המנויות, כאמור, בתקנות הפטוֹר, הכנסה מאנרגיה מתחדשת המוגדרת כהכנסה כאמור בסעיפים 2 ו-3 לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז-2016* ובלבד שסך כל ההכנסה לא עלה על הסכום המרבי כהגדרתו בחוק האמור.
* כפי שדיווחנו במסגרת המבזק מיום 26.12.2016, מטרת החוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז–2016 ("החוק") (קישור לחוק), המבוסס על תכנית ממשלתית רחבת היקף לעידוד הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת ועל מספר החלטות ממשלה בנושא, לעודד יצרני חשמל ביתיים, לרבות ועדי בתים, להפיק חשמל באמצעות טכנולוגייה פוטו וולטאית או טורבינת רוח, כשעודפי החשמל המיוצר יימכר לבעל רישיון ספק חיוני. התמריץ בחוק כולל פטוֹר מתשלום דמי ביטוח לאומי/בריאות על מלוא ההכנסה ממכירת החשמל וכן הקלוֹת במס הכנסה בשני מסלולים בכפוף לתקרה. בנוסף, ניתן בכל אחד מהמסלולים פטוֹר מרישום כעוסק לצורכי חוק מע"מ וכן פטוֹר מניהול פנקסי חשבונות והגשת דו"חות שנתיים. כמו-כן, ניתנות הטבות מס לאדם המשכיר קרקע ליצרן חשמל ביתי אשר עליה מוקם ומופעל מתקן לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.
 
תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2019
פורסם תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2019), התשע"ח-2018 - פרק __': מיסים (קישור לתזכיר).
במסגרת התזכיר מוצע, בין היתר, לתקן את פקודת מס הכנסה, כך שהטבות המס שניתנו לשנות-המס 2017 ו-2018 בחוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017 (קישור לחוק) תיכללנה באופן קבוע לשנת 2019 ואילך; להאריך את הוראת-השעה לגבי סעיפים 40ג ו-40ד לפקודת מס הכנסה שעניינם במתן נקודות זיכוי למי שלמד תואר אקדמי או לימודי מקצוע; לפטוֹר את משרתי המילואים מתשלום מס בגין התגמול המיוחד הניתן מכוח הוראות סעיף 18(א) לחוק שירות המילואים; לבטל את הוראות סעיף 14(ד) לפקודה ועוד.