לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזרים של רשויות המס

רשימת ההוראות המקצועיות העיקריות שרלבנטיות למיסוי השקעות באיגרות-חוב נסחרות

הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק ב', חוזר מ"ה 9/2011 מיום 26.6.2011

הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק א', חוזר מ"ה 1/2011 מיום 18.1.2011

רכישה עצמית של אגרות חוב והסדרי חוב, חוזר מ"ה 2/2010 מיום 28.7.2010

הקלות במס לתושבים חוזרים ועולים חדשים – עדכונים והבהרות, חוזר מ"ה 2/2005 מיום 21.3.2005

דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל, חוזר מ"ה 23/2004 מיום 20.8.2004

צו מס הכנסה (קביעת בורסה), התשס"ד–2004, חוזר מ"ה 18/2004 מיום 14.7.2004

סיווג הכנסות ממכירת ניירות ערך ומעסקאות עתידיות הנסחרים בבורסה כהכנסה פירותית או הונית, חוזר מ"ה 13/2004 מיום 30.6.2004

הרפורמה במס הכנסה – כללי המרה לשקלים חדשים, חוזר מ"ה 9/2004 מיום 17.6.2004

הרפורמה במס הכנסה – מיסוי קרנות נאמנוּת ובעלי היחידות בהן, חוזר מ"ה 7/2003 מיום 22.5.2003.

הרפורמה במס הכנסה – מיסוי בעל שליטה בחנ"ז, חוזר מ"ה 5/2003 מיום 30.3.2003

הרפורמה במס הכנסה – זיכוי בגין מסי חוץ, חוזר מ"ה 26/2002 מיום 31.12.2002

הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק ה' לפקודה, חוזר מ"ה 23/2002 מיום 31.12.2002

הרפורמה במס הכנסה מיסוי רווחי הון והכנסות מניירות ערך הנסחרים בבורסה, חוזר מ"ה 22/2002 מיום 30.12.2002

הרפורמה במס הכנסה – מיסוי בינלאומי, חוזר מ"ה 21/2002 מיום 15.12.2002

הרפורמה במס הכנסה – קיזוז הפסדים מחו"ל, חוזר מ"ה 18/2002 מיום 15.12.2002

הרפורמה במס הכנסה – הקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, חוזר מ"ה 17/2002 מיום 15.12.2002, תיקון לחוזר מ"ה 17/2002 מיום 27.1.2003