לוגו אלכס שפירא ושות׳

חובת ניכוי מס במקור במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב

כללי

תקנות מס הכנסה קובaעות חובת ניכוי מס במקור בעת תשלום תמורה במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב.  

החובה לנכות מס במקור כאמור אינה חלה במקרים הבאים: 

1.  כאשר מדובר ביחיד המשלם תמורה במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב שלא בתחום עִסקו או משלח-ידו. 

2. כאשר מדובר בתאגיד בנקאי או חבר בורסה המשלם לתושב-חוץ תמורה במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב אם תושב-החוץ פטור ממס על רווח ההון במכירה זו ובתנאי שתושב-החוץ הגיש למשלם בתוך 14 ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים (אם היה בישראל), הצהרה לפי טופס 2402, על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור ממס. 

3.  כאשר מוכר איגרות-החוב הינו אחד מאלה: (א) המדינה, וכל גוף ציבורי שהוקם על-פי דין שדינו כדין המדינה לעניין תשלום מסים; (ב) רשות מקומית, למעט אגודה שיתופית וכל גוף אחר הממלאים אותה שעה תפקידיה של רשות מקומית; (ג) הסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית; (ד) הקרן הקיימת לישראל; (ה) קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל; (ו) מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה, שאישר לעניין זה נציב מס הכנסה; (ז) קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה; (ח) תאגיד בנקאי; (ט) חברת ביטוח; (י) איגוד ערים; (יא) מועצה דתית; (יב) קרן נאמנוּת; (יג) כל אדם אחר שאוּשר לעניין זה בידי פקיד-השומה לאותה שנת-מס. 

יצוין, כי פקיד השומה רשאי להתיר בכתב, כי ניכוי המס לפי התקנות יוקטן, אם הוא סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעורים הקבועים באותן תקנות. על-כן, מי שסבור, כי הניכוי במקור יהיה ביתר, רשאי לפנות מראש לפקיד השומה בבקשה לניכוי בשיעור מוקטן ואף בבקשה לפטור מהחובה לנכות מס במקור. 

בכל מקרה, הואיל והמס המנוכה במקור עשוי להיות גבוה יותר מהמס בו חייב המוכר, יש לבדוק האם זכאי המוכר להחזר מס. 

עוד יצוין, כי הפרטים הכלולים באישור בדבר המס שנוכה במקור עשויים להיות בלתי מדויקים וכתוצאה מכך עשויים להביא לתשלום מס ביתר. על-כן, יש להקפיד ולבדוק את נכונות הפרטים כאמור. 

שיעור המס שיש לנכות במקור במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב

על-מנת לקבוע את שיעור המס שיש לנכות במקור במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב בידי יחיד, יש להבחין בין איגרות-חוב בהצמדה מלאה לבין איגרות-חוב ללא הצמדה מלאה:

שיעור המס שיש לנכות במקור בשל תשלום תמורה במכירת איגרות-חוב בהצמדה מלאה הינו25% מרווח ההון הריאלי. כאשר מדובר בפדיון איגרות-חוב כאמור, התמורה לצורך חישוב רווח ההון הריאלי הינה לרבות הפרשי ההצמדה.

לעומת זאת, שיעור המס שיש לנכות במקור בשל תשלום תמורה במכירת איגרות-חוב ללא הצמדה מלאה הינו 15% מרווח ההון הנומינלי. כאשר מדובר בפדיון איגרות-חוב כאמור, התמורה לצורך חישוב רווח ההון הריאלי הינה לרבות הפרשי ההצמדה החלקיים (ככל שמשתלמים כאלה).

במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב בידי חברה, יש לנכות מס במקור בשיעור 25% מרווח ההון הריאלי.

בחישוב רווח ההון לצורך הניכוי במקור, מובאים בחשבון דמי ניהול ודמי משמורת שהוציא המוכר בשנת-המס בקשר למכירה. כמו-כן, ניתן לקזז (בחישוב רווח ההון לצורך הניכוי במקור) הפסדים של המוכר מניירות-ערך נסחרים בכפוף למגבלות שונות.

לדיון מקיף בנושא זה, ראו פרק 10 בספרנו מיסוי שוק ההון.