לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא הנפקה ורישום של מניות בכורה

פורסמה החלטת מיסוי חדשה (קישור להחלטה) העוסקת בחברה תושבת ישראל המתעתדת להנפיק ולרשום למסחר בבורסה מניות בכורה ללא זכות הצבעה בחברה אשר תירשמנה בדוחותיה החשבונאיים כחלק מהון החברה ותקנינה למחזיקים בהן את הזכות לקבל ראשונה דיבידנד בכורה קבוע שנתי מצטבר ("דיבידנד הבכורה"), בטרם תבוצע חלוקה (כמשמעותה בחוק החברות) לבעלי המניות הרגילות (כל עוד לא תבוצע חלוקת דיבידנד בכורה לא תתבצע חלוקת דיבידנד לבעלי המניות הרגילים).
דיבידנד הבכורה יהיה הגבוה מבּין סכום קבוע בשקלים לשנה לכל מניית בכורה או סכום בשיעור משער המניה הרגילה בבורסה 
(הכל כפי שייקָבע בהנפקה לראשונה) והוא ישולם בכפוף להחלטת החברה לשלמו ויכול שיהיה משולם בחלקים, מספר פעמים בשנה. אם לא ישולם דיבידנד הבכורה, תצטבר יתרתו הבלתי-מסולקת עד לסילוקה לזכאים לו.

במסגרת ההחלטה נקבע, כי מניות הבכורה תסוּוגנה לצורכי מס כהון מניות; וכי דיבידנד הבכורה יסוּוג כהכנסה מדיבידנד בידי המקבל, תוך שחלוקת הדיבידנד כאמור לא תותר כהוצאה לצורכי מס בחברה.
עוד נקבע, כי חברי הבורסה ינכו מס במקור מדיבידנד הבכורה בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005; ואילו במכירת מניות הבכורה ינוכה מס במקור מרֶווח ההון בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002.