לוגו אלכס שפירא ושות׳

הרחבת חלופות ה"מכירה שלא מרצון" בהקצאת מניות לעובדים

כידוע, חלק ה'1 לפקודת מס הכנסה (שכותרתו "הקצאת מניות לעובדים" וכולל את הוראות סעיף 102 לפקודה) קובע הֶסדר שלפיו הקצאת מניות לעובדי החברה הנעשית באמצעות נאמן ובתנאים הקבועים באותו חלק תהיה פטורה במועד ההקצאה, וכן קובע שיעורי מס מקֵלים שיחולו במימוש המניות האמור, בהתקיים תנאים מסוימים.
כך, ובין היתר, לפי סעיף 102(ב)(2) לפקודת מס הכנסה, כדי שהכנסת העובד ממימוש המניות שהוקצו לו תמוסה בהתאם להוראות אותו סעיף בשיעור של 25% בלבד, נדרש שהנאמן יחזיק במניות עד "תום התקופה" כהגדרתה בסעיף 102(א) לפקודה.
לפי פסקה (3) להגדרה זו, במכירה שלא מרצון כהגדרתה בסעיף 103 לפקודה – קרי: הורשה, מכירה במסגרת פירוק שלא מרצון או פשיטת רגל, וכן מכירה מסוג אחר שקבע שר האוצר בתקנות (כגון: גירושין (ראו תקנות מס הכנסה (קביעת מכירה שלא מרצון), התשס"ה-2004)) – מועד המכירה כאמור ייחשב לתום התקופה.
מדובר באירועים שהם אירועי קצה ועל-כן במסגרת תיקון 242 לפקודת מס הכנסה (קישור לתיקון)* תוקנה הגדרת המונח "תום התקופה" ושר האוצר הוסמך לקבוע בתקנות סוגים נוספים של מכירה, נוסף על מכירה שלא מרצון, שלגביהם תום התקופה יהיה מועד המכירה.
* נזכיר, וכפי שדיווחנו במבזק מיום 6.8.2017, כי תיקון 242 כולל מספר תיקונים בהוראות חלק ה'2 לפקודה (המסדירות את התנאים שבהם שינויי מבנה דוגמת מיזוג חברות, פיצול חברות והעברת נכסים לחברה תמורת מניות בה לא יחויבו במס) שמטרתם להגמיש את המגבלות החלות על מתן הקלוֹת המס ובכלל זאת מתן אפשרות רחבה יותר לכניסת משקיעים לחברה ולמימוש זכויות וכן מתן אפשרות לביצוע שינויי מבנה מורכבים והסרת חסמים נוספים בדין הקיים. להלן עיקרי התיקון: צומצמו באופן ניכר המגבלות החלות על בעלי הזכויות בחברות המשתתפות בשינויי מבנה והורחבה באופן משמעותי האפשרות למכירת זכויות על ידם; הורחבה האפשרות להקצאת זכויות חדשות לבעלי זכויות קיימים וחדשים; הורחבה באופן ניכר האפשרות לבצע שינויי מבנה נוספים במהלך תקופת המגבלות מבלי שהדבר יחשב כהפרת התנאים והמגבלות החלים על שינוי המבנה הקודם; נקבע לראשונה, כי יתאפשר תשלום במזומן מאת החברה הקולטת לבעלי מניותיה של חברה מעבירה / נעברת אגב המיזוג; בוטל הצורך בקבלת אישור מראש של מנהל רשות המיסים בעת מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות ובעת ביצוע פיצול אנכי; קוצרה תקופת המגבלות החלה בעקבות מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות והיא הועמדה על שנתיים ממועד המיזוג; צומצמו המגבלות החלות על קיזוז הפסדים בעקבות מיזוג סטטוטורי במקרים מסוימים ובוטלו המגבלות על קיזוז הפסדים החלות לאחַר פיצול; הורחבה האפשרות של שותפים בשותפות או בעלים משותפים בנכס להעבירו ללא חבות במס גם לחברה קיימת.
 
בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם בדבר פרסום תקנות מס הכנסה (מכירה שלגביה תום התקופה הוא במועד המכירה), התשע"ח-2017 ("התקנות) (קישור לתקנות).
במסגרת התקנות נקבע, כי מכירה שלגבּיה תום התקופה הוא במועד המכירה כאמור בפסקה (3) בהגדרה "תום התקופה" שבסעיף 102 לפקודה, כאמור, תכלול גם את שתי אלו ובלבד שניתן לכך אישור מראש של מנהל רשות המסים, בתנאים שהוא יורה:
  • מכירה של כלל מניות העובדים שהוקצו לפי סעיף 102(ב) לפקודה (דהיינו, במסלול באמצעות נאמן) במסגרת מכירת מניות החברה המַַקצה* למי שרכש יחד עם מניות העובדים 80% לפחות מהון המניות המונפק של החברה המַקצה, ואינו קרוב של החברה המַקצה או של בעל מניות בחברה המַקצה, המחזיק בה למעלה מ-25%.
    * "חברה מקצה" מוגדרת כחברה מעבידה שמניותיה הוקצו לעובדים בהקצאת מניות לפי סעיף 102 לפקודה.
  • מכירה של מניות במסגרת הליכי פירוק מרצון לפי חוק החברות, אשר בסמוך לה נמכרו פעילות החברה המַקצה* ונכסיה למי שאינו בעל שליטה בה, ובלבד שפרק הזמן שבין מכירת פעילות ונכסי החברה לבין מועד תחילת הליך הפירוק מרצון לא יעלה על 6 חודשים.
    * כהגדרתה לעיל.