לוגו אלכס שפירא ושות׳

הסדר עוסקים גדולים

ביום 14.9.2017 פורסמו ברשומות תקנות מס ערך מוסף (קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית מס שהוציא עוסק תושב אזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאה לו ופרטים שיש לכלול בתעודת משלוח שהוציא) (תיקון), התשע"ז-2017 (קישור לתקנות), צו מס ערך מוסף (דרישת דוחות נוספים) (תיקון), התשע"ז-2017 (קישור לצו) והוראות מס ערך מוסף (פטור מחובת הובלת טובין עם חשבונית לאזור או לשטחי עזה ויריחו), התשע"ז-2017 (קישור להוראות).
תיקוני החקיקה האמורים מאפשרים לעוסקים מורשים אשר עומדים בקריטריונים נוספים להוציא בגין עסקאותיהם עם עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי הרשומים ברשות הפלסטינית חשבונית כמשמעותה בסעיף 45 לחוק מע"מ ולא חשבונית I ("הֶסדר עוסקים גדולים").
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הודעה מפורטת בנושא הֶסדר עוסקים גדולים הכוללת את הקריטריונים ואופן הגשת הבקשה להיכלל בהסדר וכן דגשים נוספים (קישור להודעה).