לוגו אלכס שפירא ושות׳

כללי

ככלל, על-מנת לקבוע אם השקעותיו של תושב-חוץ באיגרות-חוב נסחרות חייבות במס בישראל יש לבחון האם מדובר בהכנסה שמקורהּ  בישראל. 

אם אכן מדובר בהכנסה שמקורהּ בישראל, תושב-החוץ יחויב בגינהּ במס בישראל בשיעורים החָלים על משקיע שהוא תושב-ישראל, זולת אם נקבע במפורש אחרת. עם זאת, יש לזכור, כי הדין הישראלי הפנימי כפוף להוראות המנויות באמנה למניעת מסי-כפל, אם קיימת, עם מדינת מושבו של תושב-החוץ. לפיכך, ככל שהאמנה קובעת חבות במס של תושב-החוץ בישראל בשיעור נמוך יותר מהשיעורים שפורטו לגבי תושבי ישראל, יחול שיעור זה. 

כמו-כן, קיימות מספר הוראות הקובעות פטור ממס לגבי תושב חוץ.

לדיון מקיף בנושא זה, ראו פרק 10 בספרנו מיסוי שוק ההון.