לוגו אלכס שפירא ושות׳

בג"ץ ביטל את חוק מס ריבוי דירות והחזירו לוועדת-הכספים

בג"ץ מס ריבוי דירות
במבזק מיום 1.3.2017 דיווחנו, כי בעקבות העתירה שהוגשה לגבי תוקפן של ההוראות בעניין "מס ריבוי דירות" שנקבעו במסגרת פרק יב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 ("חוק ההתייעלות"(קישור לחוק ההתייעלות), החליט בית-המשפט העליון (בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק) – מפי השופטים א' חיות, נ' הנדל ונ' סולברג (קישור להחלטה) – ליתן צו על תנאי לפיו על כנסת ישראל (ויתרת המשיבים בעתירה) לנמק עד ליום 23.3.2017 מדוע לא יבוטל פרק יב' לחוק ההתייעלות (שעניינו, כאמור, במס ריבוי דירות) וזאת בְּשל הפגם המהותי שנפל בהליך החקיקה הנוגע אליו והיורד לשורש ההליך.
עוד נקבע, כי נוכח השאלות העקרוניות המתעוררות בהליך, הדיון בהתנגדות לצו על-תנאי יידון לפני מותב מורחב של בית-המשפט כפי שתקבע הנשיאה.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי היום פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעתירה (קישור לפסק-הדין).
בפסק-דין האוחז 127 עמודים, החליט בית-המשפט העליון ברוב דעות (הנשיאה מ' נאור והשופטים א' חיות, נ' הנדל ונ' סולברג, לפי האמור בפסק-הדין של השופט סולברג, בניגוד לדעתו החולקת של השופט מ' מזוז) לעשות את הצו על-תנאי לצו מוחלט ולהורוֹת על ביטולו של פרק יב' לחוק ההתייעלות, דהיינו על ביטולו של הֶסדר מס ריבוי דירות, וזאת באופן יחסי: נקבע, כי אין צורך לבצע את שלבי הליך החקיקה עד לדיון בוועדה לקראת קריאה שנייה וקריאה שלישית; וכי המחוקק יהיה רשאי "לחזור" להליך החקיקה משלב הדיון בועדת-הכספים, השלב שבו נפל הפגם.
 
תיקון 242 לפקודת מס הכנסה
פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242), התשע"ז–2017 ("החוק"(קישור לחוק)
החוק כולל מספר תיקונים בהוראות חלק ה'2 לפקודה (המסדירות את התנאים שבהם שינויי מבנה דוגמת מיזוג חברות, פיצול חברות והעברת נכסים לחברה תמורת מניות בה לא יחויבו במס) שמטרתם להגמיש את המגבלות החלות על מתן הקלוֹת המס ובכלל זאת מתן אפשרות רחבה יותר לכניסת משקיעים לחברה ולמימוש זכויות וכן מתן אפשרות לביצוע שינויי מבנה מורכבים והסרת חסמים נוספים בדין הקיים.
להלן עיקרי התיקון:
  • צומצמו באופן ניכר המגבלות החלות על בעלי הזכויות בחברות המשתתפות בשינויי מבנה והורחבה באופן משמעותי האפשרות למכירת זכויות על ידם;
  • הורחבה האפשרות להקצאת זכויות חדשות לבעלי זכויות קיימים וחדשים;
  • הורחבה באופן ניכר האפשרות לבצע שינויי מבנה נוספים במהלך תקופת המגבלות מבלי שהדבר יחשב כהפרת התנאים והמגבלות החלים על שינוי המבנה הקודם;
  • נקבע לראשונה, כי יתאפשר תשלום במזומן מאת החברה הקולטת לבעלי מניותיה של חברה מעבירה / נעברת אגב המיזוג;
  • בוטל הצורך בקבלת אישור מראש של מנהל רשות המיסים בעת מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות ובעת ביצוע פיצול אנכי;
  • קוצרה תקופת המגבלות החלה בעקבות מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות והיא הועמדה על שנתיים ממועד המיזוג;
  • צומצמו המגבלות החלות על קיזוז הפסדים בעקבות מיזוג סטטוטורי במקרים מסוימים ובוטלו המגבלות על קיזוז הפסדים החלות לאחַר פיצול;
  • הורחבה האפשרות של שותפים בשותפות או בעלים משותפים בנכס להעבירו ללא חבות במס גם לחברה קיימת.