לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיסוי השקעות באיגרות-חוב נסחרות בידי קרן נאמנות חייבת

כללי

ככלל, על הכנסתה החייבת של קרן נאמנות חייבת שלא תבעה ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי-הצמדה חלים שיעורי המס שהיו חלים על רווחים או על הכנסות אילו היו מתקבלים על-ידי יחיד שההכנסה אינה הכנסה מעסק או ממשלח-יד בידיו, אלא אם נקבע מפורשת אחרת.  

מכאן, שהשקעותיה של קרן נאמנות (שלא תבעה ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה) באיגרות-חוב נסחרות חייבות במס בהתאם לכללים שחלים על משקיע שהוא יחיד, כמפורט להלן.  

שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב 

רווח-הון ריאלי שנוצר לקרן נאמנות חייבת במכירת איגרות-חוב בהצמדה מלאה הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב חייב במס בשיעור 25%, אלא אם הקרן הייתה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו לו, בעל מניות מהותי בחברה שהנפיקה את האיגרות – שאז שיעור המס יהיה 30%. 

רווח הון נומינלי שנוצר לקרן נאמנות חייבת במכירת איגרות-חוב ללא הצמדה מלאה הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב חייב במס בשיעור 15%, אלא אם הקרן הייתה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו לו, בעל מניות מהותי בחברה שהנפיקה את האיגרות – שאז שיעור המס יהיה 20%.

עם זאת, אם מדובר במכירת איגרות-חוב מוגנות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב, תהיה הקרן פטורה ממס (אם מדובר באיגרות-חוב קונצרניות, הפטור ממס מותנה בכך שאין מדובר באיגרות-חוב המירות ושהאיגרות נרשמו למסחר בבורסה לפני יום 1.1.2003).

כמו-כן, אם מדובר בקרן נאמנות תושבי-חוץ, היא זכאית לפטור ממס על רווח הון במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב.

שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

רווח-הון ריאלי שנוצר לקרן נאמנות חייבת במכירת איגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ-לישראל חייב במס בשיעור 25% (אלא אם הקרן הייתה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו לו, בעל מניות מהותי בחברה שהנפיקה את האיגרות – שאז שיעור המס יהיה 30%) זולת אם מדובר בניירות-ערך זרים שאז יחויב הרווח במס בשיעורים הבאים: 

1. אם איגרות-החוב נרכשו ביום 1.1.2005 ואילך, המס המוטל על רווח ההון הריאלי יהיה בשיעור 25% (או 30% אם הקרן הייתה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו לו, בעל מניות מהותי בחברה שהנפיקה את האיגרות)

2. אם, לעומת זאת, איגרות-החוב נרכשו לפני 1.1.2005, חבות המס תחושב באופן ליניארי, כך שחלק רווח ההון הריאלי שנצמח עד ליום 31.12.2004 יחויב במס בשיעור 35% ויתרת רווח ההון הריאלי תחויב במס בשיעור 25% (או 30% – אם הקרן הייתה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו לו, בעל מניות מהותי בחברה שהנפיקה את האיגרות)

עם זאת, אם הקרן נחשבת לקרן תושבי-חוץ, היא זכאית לפטור ממס על רווח הון במכירת איגרות-חוב נסחרות הנחשבות לניירות-ערך זרים.  

שיעור המס המוטל על הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן באיגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב 

כללי 

על-מנת לקבוע את חבות המס המוטלת על הכנסותיה הפיננסיות השוטפות של קרן נאמנות חייבת מאיגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב, יש להחיל את שלושת המבחנים הבאים:
האחד – האם מדובר באיגרות-חוב קונצרניות או שמא באיגרות-חוב ממשלתיות? 
השני – האם איגרות-החוב הונפקו לפני יום 8.5.2000 ("איגרות-חוב מוגנות") או שמא מדובר באיגרות-חוב שהונפקו לאחר מועד זה ("איגרות-חוב בלתי-מוגנות"). 
השלישי – האם איגרות-החוב מקנות הצמדה מלאה או לא? איגרות-חוב הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב תיחשבנה לנכס בהצמדה מלאה אם ערכּן הנקוב צמוד במלואו, עד למועד הפדיון, למלוא שיעור עליית מדד המחירים לצרכן או למלוא השינוי בשער מטבע-חוץ. 

שיעור המס המוטל על הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן באיגרות חוב קונצרניות מוגנות 

הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מריבית ודמי-ניכיון שמקורם באיגרות-חוב קונצרניות מוגנות חייבות במס בשיעור 35%.  

שיעור המס המוטל על הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן באיגרות חוב קונצרניות בלתי-מוגנות 

הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מריבית ודמי-ניכיון שמקורם באיגרות-חוב קונצרניות בלתי-מוגנות חייבות במס בשיעורים הבאים: 

אם איגרות-החוב הינן איגרות-חוב בהצמדה מלאה, הריבית/דמי ניכיון חייבים במס בשיעור 25%. ואילו הפרשי ההצמדה אינם חייבים במס. 

אם, לעומת זאת, איגרות-החוב הינן איגרות-חוב ללא הצמדה מלאה, הריבית/דמי ניכיון וכן הפרשי ההצמדה (שהינם, מטבע הדברים, הפרשי-הצמדה חלקיים, שאחרת היה מדובר באיגרות-חוב בהצמדה מלאה) חייבים במס בשיעור 15%. 

שיעור המס המוטל על הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן באיגרות חוב ממשלתיות מוגנות מסוג גליל 

הכנסות ריבית שמקורן באיגרות-חוב ממשלתיות מוגנות מסוג גליל חייבות במס בשיעור 35%.  

שיעור המס המוטל על הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן באיגרות חוב ממשלתיות בלתי-מוגנות 

הכנסות פיננסיות שוטפות של קרן נאמנות חייבת שמקורן באיגרות-חוב ממשלתיות בלתי-מוגנות חייבות במס בשיעורים הבאים: 

אם איגרות-החוב הינן איגרות-חוב בהצמדה מלאה, הריבית/דמי ניכיון חייבים במס בשיעור 25% ואילו הפרשי ההצמדה אינם חייבים במס. 

אם, לעומת זאת, איגרות-החוב הינן איגרות-חוב ללא הצמדה מלאה, הריבית/דמי ניכיון חייבים במס בשיעור 15%.

שיעור המס המוטל על הכנסות פיננסיות שוטפות שמקורן באיגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל 

הכנסות ריבית/דמי-ניכיון של קרן נאמנות חייבת שמקורן באיגרות-חוב הנסחרות בבורסה מחוץ-לישראל חייבות במס בשיעור 25%, זולת אם מדובר בניירות-ערך זרים, שאז חלים שיעורי המס הבאים: 

אם הריבית/דמי הניכיון הופקו, נצמחו או נצברו לפני 1.1.2005, תחויב הקרן במס בשיעור 35%. 

אם, לעומת זאת, הריבית/דמי הניכיון הופקו, נצמחו או נצברו ביום 1.1.2005 ואילך, שיעור המס יהיה 25%. 

עם זאת, אם הקרן נחשבת לקרן תושבי-חוץ, היא זכאית לפטור ממס על ריבית שמקורהּ באיגרות-חוב נסחרות הנחשבות לניירות-ערך זרים.

הפרשי ההצמדה בכל מקרה אינם חייבים במס.

לדיון מקיף במיסוי השקעות באיגרות-חוב נסחרות, ראו פרק 10 בספרנו מיסוי שוק ההון.