לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי חדשה בנושא תקנה 6א לתקנות מע"מ

 
מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית ברשות המסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה (קישור להחלטה).
עניינה של ההחלטה בעוסק הרשום במע"מ כ"עוסק פטור" והמעניק שירותים מהסוג המנויים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו–1976 ("התקנות"),* בין היתר, גם למלכ"רים, מוסדות כספיים ועוסקים.
* תקנה 6א לתקנות קובעת, כי עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי שקיבלו שירות מהמפורטים להלן ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גימלה או קיצבה, יהיו חייבים בתשלום המס בְּשל השירות, זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות. ואלה השירותים המנויים בתקנה האמורה: (1) מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984 או חברות בועדות שהוקמו על פי דין; (2) שירותים של בעלי מקצועות אלה: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
 
בגדרהּ של ההחלטה נקבע, כי כאשר עוסק, הרשום כ"עוסק פטור" או כ"עוסק מורשה", מעניק לעוסק מלכ"ר או מוסד כספי שירות מסוג השירותים המנויים בתקנה 6א לתקנות, לא תחולה התקנה האמורה אף אם עיקר הכנסתו של העוסק היא ממשכורת, גימלה או קיצבה. דהיינו, על השירותים האמורים יחול פטוֹר ממע"מ על-פי סעיף 31(3) לחוק מע"מ (ככל שמדובר ב"עוסק פטור") ומקבל השירות לא יהיה חייב בתשלום המס בגין השירות (ככל שמדובר בעוסק שאינו "עוסק פטור" הוא ימשיך להיות החייב במע"מ)